Правила прийому фахового молодшого бакалавра

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

на навчання до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації».

I. Загальні положення

1. Правила прийому розроблені Приймальною комісією ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2023 році (далі – Умов прийому).

2. Заклад   освіти І рівня акредитації — ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» — оголошує прийом для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг (серія АЕ № 636720, від 19.06.2015 року, акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти  ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» наказу Міністерства освіти і науки №109-л від 22.05.2017 року, наказу Міністерства освіти і науки України «Про ліцензування освітньої діяльності» №957-л від 11.09.2019 року про оформлення ліцензії на впровадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти та Правил прийому.

3. Прийом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти  здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування.

4. Організацію прийому вступників для здобуття фахової передвищої освіти  здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника закладу освіти. Головою приймальної комісії призначається керівник закладу освіти.

Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію закладу фахової передвищої освіти, затвердженим про приймальну комісію закладу освіти, затвердженим керівником закладу, з урахуванням вимог Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки  України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію закладу освіти оприлюднюється на веб-сайті закладу освіти.

Керівник закладу забезпечує відкритість та прозорість роботи приймальної комісії. 

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її компетентності, є підставою для видання відповідного наказу керівником ДНЗ МВПУ АТБМ. 

Усі питання, пов’язані з прийомом до навчання для здобуття фахової передвищої освіти  до ДНЗ МВПУ АТБМ, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) ДНЗ МВПУ АТБМ не пізніше наступного дня після їх прийняття.

5. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

вступ на основі (основа вступу) –раніше здобутий освітній (освітнь-кваліфікаційний) рівень або освітній ступінь та відповідний рівеньНаціональної рамки кваліфікації (далі – НРК), на основі якого здійснюється вступ для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (базової середньої освіти (далі – БСО), повної загальної (профільної) середньої освіти (далі – ПЗСО), освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» (далі -КР), освітньо-кваліфікаційного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня бакалавра – 5 рівень НРК (далі НРК5), освітнього ступеня бакалавра – 6 рівень НРК (далі НРК6), освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційниого рівня спеціаліста) – 7 рівень НРК (далі НРК7));

вступне випробування – очне, дистанційне або змішане (за рішенням закладу освіти; для осіб, які проживають та знаходяться та тимчасово окупованій території – за зверненням вступника) оцінювання підготовленносіт вступника до здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, що проводиться у формі  вступного іспиту та фахового випробування, за результатми якого виставляється одна позитивна оцінка за шкалою 100-200 або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»);

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію;

осіб з посвідченням закордонного українця, які не проживають постіно в Україні;

конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція закладу освіти щодо кількості місць для прийому вступників на певні спеціальності, форму здобуття освіти, курс, переліку конкурсних предметів, строку навчання на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня «кваліфікований робітник». Розрізняють основні та не бюджетні конкурсні пропозиції;

конкурсний бал – оцінка досягнень вступника, яка визначається результатом вступного випробування та іншими конкурсними показниками з округленням до одиниці відповідно до  Порядку та Правил прийому;

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра відповідно до цих  Правил;

мотиваційний лист – ивкладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну конкурсну пропозицію (заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності;

небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на якій не передбачено місць для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням);

статус заяви – параметр заяви, поданої в електронній або паперовій формі, що встановлюється закладом освіти в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО);

основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) – конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за кошти місцевого бюджету;

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до  Правил прийому;

технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньо-професійної програми освітньо-професійного ступня фахового молодшого бакалавра на основі здобутих раніше компетентностей;

чергова сесія прийому заяв – період прийому заяв та документів під час вступної кампанії, визначений Правилами прийому закладу освіти, від п’яти до тридцяти календарних днів.

Термін «закордонні українці» вжито у значенні, наведеному в Законі України «Про закордонних українців».

Терміни «тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована територія)», «адміністративна межа», «лінія зіткнення» вжито в значеннях, наведених в Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законах України «Про фахову передвищу освіту», «Про освіту», «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

ІІ. Прийом на навчання для здобуття  фахової передвищої освіти

1. На навчання до ДНЗ МВПУ АТБМ для здобуття фахової перед вищої освіти приймаються:

вступники на основі КР;

вступники на основі НРК5;

вступники на основі НРК6, НРК7.

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю приймаються вступники на основі НРК5,НРК6, НРК7 або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

2. Вступники приймються на навчання на перший рік навчання. Вступники на основі КР можуть  прийматися на перший рік навчання за освавітньо-професійною програмою зі скороченим строком навчання.

Відраховані здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можуть бути поновленими для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового  молодшого бакалавра на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність у тому самому або іншому закладі освіти на такий самий або наступний курс.

3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №266.

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує заклад освіти, що здійснює підготовку за  освітньо-професійним ступенем фахового  молодшого бакалавра відповідно до наявних ліцензій, та вносить до ЄДЕБО у визначені цими Умовами строки.

Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень державною мовою і можуть дублюватися іншими мовами.

4. Особливості прийому на навчання осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративній межі або які переселилися з неї після 01 січня 2023 року, в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127 (далі — наказ № 271).

ІІІ. Джерела фінансування здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється:

бюджетна форма навчання — за рахунок видатків місцевих бюджетів у державних та комунальних закладах освіти (регіональне замовлення);

небюджетна форма навчання — за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту).

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову передвищу освіту в державних і комунальних закладах освіти на конкурсній основі відповідно до стандартів освіти, якщо  вони не здобули фахову передвищу освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень  молодшого спеціаліста впродовж восьми попередніх  років за кошти державного або місцевого бюджету. Це обмеження не застосовується до учасників бойових дій та вступників до військових коледжів сержантського складу і фахових коледжів із специфічними умовами навчання.

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями за кошти місцевого бюджету.

ІУ. Обсяги прийому та обсяги регіонального замовлення

1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною спеціальністю.

Ліцензований обсяг встановлюється для кожної спеціальності і визначає максимальну кількість здобувачів освіти фахової передвищої освіти на одному курсі (році навчання), яким заклад освіти може одночасно забезпечити здобуття фахової передвищої освіти відповідно до ліцензійних умов.

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається закладом освіти у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти.

2. Прийом на навчання за регіональним замовленням (за кошти місцевого бюджету) здійснюється на спеціальності та форми здобуття фахової передвищої освіти регіональним замовником. Міністерство освіти і науки України, регіональні замовники здійснюють розміщення державного (регіонального) замовлення в розрізі закладів освіти, спеціальностей, форм здобуття освіти та основи здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. Розподіл місць регіонального замовлення між основними конкурсними пропозиціями в межах відповідної спеціальності ДНЗ МВПУ АТБМ здійснює самостійно.

Прийом на навчання за кошти місцевого бюджету  (за регіональним замовленням) здійснюють заклади освіти, які мають ліцензію на підготовку здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра за відповідними спеціальностями, отриману не пізніше 31 грудня 2022 року, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 31 травня 2022 року.

3. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається закладом освіти у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти та загальним обсягом бюджетних місць. Цей обсяг коригується з урахуванням  фактичного регіонального замовлення. (таблиця 1).

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається закладом освіти у межах ліцензованого обсягу з урахування його поділу за формами здобуття освіти.

У. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Для вступників на основі основі КР

1) реєстрація та завантаження документів розпочинається 03 липня;

2) медичні огляди та інші до конкурсні процедури, які визначені установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору на відповідні конкурсні пропозиції, профодяться у терміни, визначені Правилами прийому, але не пізніше дня, що передує дню завершення прийому заяв;

3) прийом заяв та документів, визначених розділом УІ Порядку, розпочинається 10 липня;

4) реєстрація заяв та документів закінчується:

о 18.00 год 31 липня – для осіб які вступають на основі співбесіди або фахового випробування;

5) додатковий набір (одна або декілька чергових  сесій) виключно за кошти фізичних або юридичних осіб заклад освіти оголошує Правиоами прийому;

6) співбесіди та фахові випробування проводяться 3 01 серпня по 09 серпня включно;

7) рейтингові списки вступників за кожною конкурсною пропозицією із зазначеням рекомендованих до зарахування формуються на основі уоккурсногобала з повідомленням про отрмання чи неотримання ними рекомендацій за відповідним джерелом фінансування та оприлюднюється не пізніше 12:00 год 11 серпня;

8) вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення до 12:00 год 18 серпня;

9) зарахування вступників відбувається:

— за регіональним замовленням – не пізніше 12:00 год 19 серпня;

— за кошти фізичних або юридичних осіь – не пізніше 12:00 год. 31 серпня, додаткових набір – не пізніше 30 листопада;

3. Для інших категорій вступників строки однієї або декількох чергових сесій прийому заяв та документів, конкурсного відбору і зарахування на навчання визначається Правилами прийому (прийом документів з 01 липня, зарахування на місця регіонального замовлення не пізніще 15 вересня, кріс випадків зазнаених розділом ХН цього Порядку, за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніще 30 листопадая)

УІ. Порядок реєстрації заяв та документів для участі у конкурсному відборі

1. Вступники на навчання для здобуття фахової передвищої освіти  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника  реєструють заяви:

тільки в електронній формі (через електроний кабінет в ЄДЕБО на вебсайті за адресою https://vstup/edbo.gov.ua , крім визначених у цьому пункті випадків;

подають  першу заяву в паперовій формі з одночасним створенням електронного кабінету в приймальній комісії закладу освіти, інші заяви реєструються тільки в електроній формі:

— за наявності розбіжностей у даних ступника в ЄДЕБО і у відповідному документі про раніще здобутий освітній рівень, тспінь фаховох перед вищої, вищої освіти;

— у разі подання іноземного документа про освіту;

подаютья заяви тільки в паперовф формі:

— у разі подання документів особами без громадянства, крім осіб з посвідкою про постійне місце проживання в Україні;

— у разі не можливості зареєструвати електроний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу.

2. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу, подают заяви тільки в паперовій формі.

3. Заява в електроній формі реєструється вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією закладу освіти і порядку, визначеному законодавством.

4. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу освіти ( за згодою закладу освіти або в разі перебування вступника на тимчасов окупованої території – дистанційно з використанням засобів електронного зв‘язку). Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день її прийняття.

5. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньо-професійної програми) та форми здобуття освіти, інформацію про вступника.

Під час подання заяв на основні конкурсної пропозиції вступники обов‘язково зазначають один з таких варіантів:

«Претендую на участь у конкурсі на місця державного та регіонального замовлення»

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця  за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних або юридичних осіб, які повідомлені про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення.

До заяви вступник додає мотиваційний лист.

6. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»  (паспорт). Особи, яким виповнилося 14 років після 01 січня 2023 року, можуть вступати за свідоцтвом про народження за умови пред’явлення особисто документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» впродовж 90 календарних днів після зарахування. В іншому випадку наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи;
 • військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;
 • документа  (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступніть фахової перед вищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2023 року, а також вступники, які проживають на території населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративній межі, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом №271.

  Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень кваліфікованого робітника відсутній, може подаватися довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

7. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;
 • копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см та кольорову фотокартку в електронній формі ( у вигляді файлу розміром до 1 Мб).
 • медичну довідку (ф-086о)

8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією ДНЗ МВПУ АТБМ. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

9. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до  закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або  отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сайті (веб-сторінці) закладу на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

10. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньо-професійної програми (спеціальності) фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви.

11. Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована закладом на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для паперових заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. Технічний адміністратор засобами мольного подання або електронного зв‘язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування.

  Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

11. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за №614/27059.

VІІ.Конкурсний відбір,  його організація та проведення

1. Конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється  за результатами вступних випробувань для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника:

 • екзамен з української мови  (онлайн-тестування);

–  фахове вступне випробування.

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до  Правил прийому.

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, зараховуються результати вступного іспиту з української мови (онлайн-тестування)  та фахового вступного випробування.

4. Конкурсний бал (КБ) обчислюється для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника  за формулою:

КБ = П1 + П2 + ОУ

де          КБ –конкурсний бал,

  П1 – оцінка вступного іспиту  з української мови;

  П2 – оцінка фахового вступного випробування;

ОУ – бал призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій.

Оцінки вступних іспитів  виставляються за шкалою 100-200 балів.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій 2023 року, за умови їх проведення, останній доданок встановлюється рівним 100.

5. Заклад освіти у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення конкурсного бала з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі.

6. Програми вступних іспитів та фахових випробувань затверджує голова приймальної комісії закладу освіти не пізніше ніж 31 березня відповідного року вступної компанії.

7. Програми вступних іспитів, фахових випробувань оприлюднюються на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти. У програмах містяться критерії оцінювання підготовленості вступників.

8. Особи, які без поважних причин не з‘явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

9. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені закладом освіти, розглядає апеляційна комісія цього закладу освіти, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом закладу освіти.

10. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до ЄДЕБО.

УІІІ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

1. Спеціальними умовами участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття фахової передвищої освіти за кошти місцевого бюджету є:

— зарахування за результатами позитивної оцінки вступного випробування на місця державного або регіонального замовлення;

— переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення відповідно до цього Порядку осіб, які зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.

         2. Проходять вступні випробування та в разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»):

 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи), або переселилися з неї після 01 січня 2023 року;
 • діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи з їх числа;
 • особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
 • особи, один з батьків яких був учасником бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби;
 • особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти;
 • діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;

3. Якщо кількість вступників, яких рекомендовано до зарахування відповідно до пункту другого цього розділу та які підтверджують навчання, перевищує тридцять відсотків наданого загального обсягу бюджетних місць за певною спеціальністю (спеціалізацією), то заклад освіти може звернутись до відповідного державного (регіонального) замовника щодо збільшення загального обсягу бюджетних місць на обсяг цього перевищення в межах ліцензованого обсягу відповідної спеціальності.

4. Можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення відповідно до цього Порядку такі категорії осіб, зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, якщо вони здобули позитивну оцінку на співбесіді або творчому конкурсі у встановлені Правилами прийому строки:

 • особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 • діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

ІХ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності: 

 • вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної оцінки вступного випробування на місця державного або регіонального замовлення;
 • вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

2. Рейтинговий список вступників впорядковується в межах кожної зазначеної в пункті першому цього розділу категорії: 

— за конкурсним балом від більшого до меншого. 

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

— прізвище, ім’я та по батькові вступника; 

— конкурсний бал вступника ;

— ознака підстав для зарахування за результатами позитивної оцінки вступного випробування на місця державного або регіонального замовлення;

— освітньо-професійний ступінь, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти;

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення, адміністративної межі, особливо небезпечна територія (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2023 року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах.

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО.

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО та затверджуються рішенням приймальної комісії.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

6. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.

7. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування відображається в ЄДЕБО

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

Х. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 1. Особи, які подали заяви та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного Правилами прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення, а саме: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього та інших документів передбачених Правилами прийому до приймальної комісії закладу освіти. Подані оригінали документів зберігаються у закладі фахової передвищої освіти протягом усього періоду навчання.

         Підставою до зарахування особи на навчання є виконання Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти, правил прийому та укладання Договору про надання освітніх послуг між закладом  та вступником, в якому можуть бути деталізовані права та обов‘язки сторін.

 • У разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб додаткового укладається договір (контракт) між закладом освіти та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов‘язання щодо її оплати.
 • Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця регіонального замовлення за певною конкурсною пропозицією і не виконали вимог до зарахування у строки, визначені Правилами прийому розділ У, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням за цією конкурсною пропозицією.
 • Особи, які отримали рекомендацію до зарахування і в установлені строки розділу У виконали вимоги для зарахування на бюджетні місця, підлягають зарахуванню.
 • Вступники мають право на обрання місця навчання за кошти фізичних або юридичних осіб. Договір (контракт) про надання освітній послуг між закладом освіти та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. Якщо договір не буде укладено впродовж 10 календарних днів (3-х місяців для вступників місце проживання яких зареєстроване на тимчасово окупованій територіх та знаходяться на ній) з дати видання наказу про зарахування, то цей наказ скасовується в частині зарахування такох особи.

ХI. Коригування списку рекомендованих до зарахування

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не підтвердили вибір місця навчання за регіональним замовленням, передбачений у розділі Х цього Порядку і надає рекомендацію наступним вступникам, які повністю виконали вимоги до зарахування, наступним за рейтинговим списком..

2. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому

 ХІІ. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані за кошти фізичних, юридичних осіб

1. Заклад освіти  здійснює підготовку на бюджетній формі навчання  тільки за регіональним замовленням.

2. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:

 • особи, які зазначені в пункті 4 розділу VIII цього Порядку, в разі наявності документів, що підтверджують право на спеціальні умови зарахування;
 • особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця державного (регіонального) замовлення в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу ІX цього Порядку.

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому цього пункту, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

3. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального)  замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-третьому пункту другого цього розділу, заклад освіти використовує для цього вакантні місця державного (регіонального) замовлення з інших спеціальностей цієї галузі. Надалі для переведення на місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзаці другому пункту другого цього розділу, можуть бути використані вакантні місця інших галузей знань, цієї або іншої форми здобуття освіти (після переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-третьому пункту другого цього розділу за відповідною спеціальністю та формою здобуття освіти), про що негайно ставить до відома відповідного державного (регіонального) замовника.

XІІІ. Наказ про зарахування, спеціальний конкурс

1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником закладу освіти на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на  вебсайті закладу освіти у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом V цього Порядку.

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу ХУІ Порядку, наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

3. Зараховані особи можуть бути виключені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до закладу освіти за власним бажанням, відраховані із закладу освіти за власним бажанням, у зв‘язку з чим таким особам повертаються подані ними документи. Документи повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування на підставі наказу керівника закладу освіти.

4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктом 2-4 цього розділу, місце (місця) може проводитись спеціальний конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію.

ХІУ. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до закладу фахової перед вищої освіти

1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства в закладі освіти не здійснюється.

ХУ. Вимоги до Правил прийому

1.           Правила прийому в 2023 році розроблені відповідно до законодавства України та Порядку прийому, затверджуються педагогічною радою закладу освіти, розміщується на вебсайті закладу освіти і вносять до ЄДЕБО не пізніше, як до 31 березня 2023 року. Правила прийому діють протягом 2023 року.

2.           Правила прийому оприлюднюються державною мовою.

Правила прийому містять:

 • —           освітньо-професійні програми, а також конкурсні пропозиції, за якими здійснюється прийом: «Автомобільний транспорт», «Галузеве машинобудування»;
 • —           порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників;
 • —           строки прийому заяв та документів починаються 01 липня; 
 • —           перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають складати іспити для вступу;
 • —           початок роботи приймальної комісії —  01 березня 2023 року;
 • —           прийом заяв та документів закінчується 31 липня (денна форма навчання) та 12 вересня (заочна форма навчання);
 • —           фахове випробування проводиться  з 01.08 по 09.08  та 13-14 вересня;
 • —           рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування, формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра та оприлюднюється; 
 • —           вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування до 12:00 год. 18 серпня та не пізніше 15 вересня; 
 • —           зарахування вступників відбувається не пізніше 19 серпня (денна форма) та не пізніше 15 вересня (заочна форма).

3.           Програми співбесід фахових випробувань оприлюднюються на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти www.budmechavto.com.ua

4.           До 10 квітня 2023 року заклад освіти, що претендує на отримання місць за регіональним замовленням на підготовку за освітньо-професійним  ступенем фахового молодшого бакалавра для верифікації переліку спеціальностей вносить до ЄДЕБО основні конкурсної пропозиції.

5.           Обсяг прийому за кошти фізичних осіб на основні конкурсні пропозиції  визначені в Правилах прийому в межах різниці  між ліцензованим обсягом з урахування його поділу за формами здобуття освіти.

XУІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому дна навчання

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації) акредитовані приймальною комісією.

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальною комісією. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

3. Заклад освіти створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним (регіональним) замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою) оприлюднюються на веб-сайті закладу освіти не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті.

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на спеціальні умови вступу, про участь в учнівських олімпіадах, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання (національного мультипредметного теста), про трудовий договір на працевлаштування для здобуття освіти за дуальною формою є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітньо-професійними програмами), осіб (прізвище та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендування до зарахування до закладу фахової перед вищої освіти здійснюється на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» вебсайт  ЄДЕБО за адресою   https://vstup.edbo.gov.ua/offers/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО).

Таблиця 1

Перелік

спеціальностей  за освітньо-професійним ступенем, за якими оголошується прийом на навчання

Фаховий молодший бакалавр

(скорочена програма навчання на основі  диплому кваліфікованого робітника)