Німецька мова

Молодший бакалавр

Опрацювати матеріал уроків та виконати завдання.

 денна форма навчання АД1а, БМ1а, АД2а, БМ2а. Виконані завдання надсилати на електронну пошту вкладача: Жур В.І. Feya54@bigmir.net

 заочна форма навчання АД1аз, БМ1аз, БМ2аз. Виконані завдання надсилати на електронну пошту вкладача: Жур В.І. Feya54@bigmir.net

денна

Підручник. Є.М.Макаренко «Посібник з німецької мови»

(навчальний посібник для  здобувачів освіти транспортних навчальних закладів)

Групи  АД1а,  БМ1а 

 Тема: Загальномовний цикл.

 Відпрацювати граматичні основи

У мові і через мову світ постає перед людиною.  Мова виконує пізнавальну та комунікативну функції. В яких би формах не реалізовувалась мова, основною її функцією є  спілкування  між людьми та вираження думок. Найпоширенішими формами мови є монолог та діалог.

Монолог – це форма мовлення  однією людиною, яка дає їй можливість виразити свій внутрішній світ, свої думки та почуття, своє відношення до оточуючого світу так  як вони виникають та розвиваються у її свідомості, а також описувати події, ситуації та робити повідомлення.

Діалог – двосторонній обмін інформацією між двома або більше людьми у вигляді питань та відповідей (або у технічній мові — людиною та ЕОМ) у …

Граматичні основи:

Іменник:Граматичний рід іменника. Означений артикль. Неозначений артикль.

Відмінювання іменників.

Займенник:   Особові займенники. Присвійні займенники. Відмінювання займенників. Вказівні  займенники.  Зворотній займенник sich.  Безособовий займенник es. Вказівні займенники. Питальні займенники. Відносні займенники. Неозначені займенники. Займенник man Заперечні займенники

Прикметник: Ступені порівняння прикметників.

Прислівник:   Ступені порівняння прислівників.

Числівники:   Кількісні числівники. Порядкові числівники.

Дієслово:        Загальна класифікація дієслів. Слабкі дієслова. Сильні дієслова. Дієслова з невідокремлюваними префіксами. Дієслова з відокремлюваними префіксами.

Стан дієслова:   Активний стан. Теперішній час (Презенс). Дієслова  haben, sein, werden.   Модальні дієслова.     Наказовий спосіб.

Минулий час : (Імперфект. Перфект. Плюсквамперфект)

Майбутній час:   (Футурум 1.   Футурум П.)

Узгодження часів.

Пасивний стан.       Пасив дії.         Пасив стану.

Прийменник:

Прийменники, що керують давальним відмінком;

Прийменники, що керують знахідним відмінком; 

Прийменники, що керують давальним та знахідним відмінками.  Прийменники, що керують родовим відмінком.

Сполучник.

Заперечення.

Питальні слова.

Просте речення. Класифікація простих речень. Розповідне речення. Питальне речення.

Складне речення. Класифікація складних речень 

 1. Складносурядне речення / Satzreihe

Складносурядні речення складаються із самостійних речень, тісно пов’язаних за змістом. Зв’язок між ними може бути вира­жений тільки інтонацією  –  це безсполучниковий зв’язок:

 • Ich bin m?de, ich gehe jetzt zu Bett;

а також за допомогою сурядних сполучників: und «і, а», aber «але»,oder «або, чи», denn «тому що», deshalb «тому, заради цього», doch«але ж, усе-таки», trotzdem «незважаючи на це», bald… bald… «то … то…» та ін.

Сполучники und, aber, oder, denn, sondern не впливають на порядок слів у реченні.

 1. Складнопідрядне речення/ Satzgef?ge

Складнопідрядне речення складається з головного й одного чи декількох підрядних. Підрядне підпорядковується головно­му і виступає в ньому як член речення. У цьому зв’язку розріз­няють означальні, додаткові й обставинні підрядні речення.

Підрядне речення може стояти після головного, перед ним чи всередині нього. Воно вводиться, як правило, підрядними сполучниками dass «що, щоб», wenn «якщо, коли», als «коли», weil «тому що» та ін.; відносними займенниками der, die, das, die «який, яка, яке, які»; питальними займенниками wo «де», wer «хто», wann «коли», welcher «який» та ін.; питальними займенниковими прислівниками worauf, wor?ber, wozu та ін. Трапляються також і безсполучникові підрядні речення.

Сполучникове підрядне речення має особливий порядок слів: на першому місці стоїть сполучне слово чи сполучник, потім  –  підмет, а присудок ставиться в кінці речення, до того ж його змінювана частина займає останнє місце:

 • Ich hoffe, dass ich mich am Schwarzen Meer gut erholen kann.

Якщо дієслово має відокремлювану частину, то в підрядно­му реченні вона не буде відокремлюватися і пишеться разом з дієсловом:

 • Frage deinen Freund, wann die Konferenz stattfindet.
 • Ich m?chte wissen, ob der Zug nach Berlin von diesem Bahnhof abf?hrt.

Зворотний займенник стоїть перед підметом підрядного ре­чення, якщо підмет виражений іменником:

 • Er erkl?rt, wo sich die Post befindet.

Зворотний займенник ставиться після підмета, якщо він ви­ражений займенником:      

 • Er erkl?rt, wo sie sich befindet.

Якщо присудок у підрядному реченні складається з трьох дієслів, то змінювана частина ставиться перед незмінними:

 • Wei?t du, dass du mich heute hast warten lassen?

Якщо підрядне речення стоїть перед головним, то в голов­ному на перше місце ставиться змінювана частина присудка, потім підмет та інші члени головного речення:

 • Als ich nach Hause gekommen war, waren alle schon da.

Додаткові підрядні речення

Додаткові підрядні речення відповідають на питання was? і з’єднуються за допомогою сполучників dass, ob та сполучних слів wer, was, wie, wann, wo, wof?r, womit та інших. Додат­кове підрядне речення виконує функцію додатка:

 • Wir erwarten, dass du rechtzeitig zur?ckkehrst.
 • Ich kann nicht sagen, womit sie sich besch?ftigt.
 • Alle interessieren sich daf?r, woher er das wei?.

Сполучник ob вживається в питанні і відповіді на непряме запитання:

 • Ich wei? noch nicht, ob ich morgen auf den Sportplatz gehe.
 • Frage ihn, ob das Konzert heute stattfindet.

Означальні підрядні речення

Означальні підрядні речення відносяться як означення до якого-небудь іменника головного речення, стоять зазвичай за цим іменником і вводяться найчастіше за допомогою відносних займенників: der, die, das, die, що узгоджуються в роді і числі з іменниками, чиїми означеннями вони є. Відносні займенни­ки можуть стояти в будь-якому відмінку, у тому числі і з при­йменниками, залежно від ролі, яку вони виконують у самому підрядному реченні. їхнє відмінювання трохи відрізняється від відмінювання артикля і збігається з відмінюванням вказівно­го займенника der: у Genitiv чоловічого і середнього роду  –  dessen, жіночого роду  –  deren, множини  –  deren, у Dativ множини  –  denen:

 • Der Student, der dort sitzt, ist mir unbekannt.
 • Ich wohne bei meiner Tante, die als Lehrerin in der Schule arbeitet.
 • Er spielt oft mit dem Kind, das ihn sehr lieb hat.
 • Ich rufe meinen Freund an, dessen Namen du kennst.
 • Die H?rer, mit denen der Lektor spricht, sind meine Freunde.

Підрядні речення часу

Підрядні речення часу вводяться сполучниками als «коли», wenn «коли», nachdem «після того як», bevor «перед тим як», indem, w?hrend «у той час як» тощо.

Сполучник als уживається, якщо в реченні виражена дія в минулому:

 • Als wir dort lebten, arbeitete ich im Betrieb.

Якщо дія підрядного речення відбувається раніше за дію в головному, то в підрядному вживається Plusquamperfekt, а в го­ловному  –  Pr?teritum:

 • Als er die Hausaufgabe gemacht hatte, war er frei.

Сполучник nachdem уживається в підрядному реченні, дія якого передує дії в головному:

 • Nachdem wir alles gemacht hatten, waren wir frei.
 • Nachdem wir alles gemacht haben, sind wir frei.

В останньому реченні Perfekt і Pr?sens виражають майбутній час:

 • Після того, як ми все зробимо, ми будемо вільні.

У цьому одна з особливостей підрядних даного типу. Сполучник wenn уживається, якщо в реченні виражається дія в теперішньому чи майбутньому часі:

 • Wenn ich freie Zeit habe, gehe ich gern ins Kino.
 • Wenn der Winter kommt, wird es kalt.

А також якщо дія відбувається в минулому часі, але має пов­торюваний характер:

 • Wenn ich aufgestanden war, machte ich zuerst 10 Minuten Gymnastik.

Сполучник bevor уживається в підрядному реченні, дія яко­го відбулася чи відбудеться після дії в головному реченні:

 • Bevor wir fortgingen, hatten wir gegessen.

Для вираження одночасності дії в головному і підрядному ви­користовуються сполучники w?hrend та indem «у той час як»:

 • W?hrend er arbeitete, las ich.
 • Indem sie Musik h?rte, lasest du.

Підрядні речення умови

Підрядні умови вводяться сполучником wenn «якщо»:

 • Wenn du diese Regel aufmerksam liest, verstehst du sie.

Умовні підрядні речення можуть бути і безсполучниковими. Такі підрядні стоять перед головним і починаються зі змінюва­ної частини присудка, за нею стоїть підмет і інші члени речен­ня. Незмінювана частина присудка стоїть наприкінці підрядно­го. Головне речення також починається зі змінюваної частини присудка, перед нею можуть стояти слова so «так, у такому разі» чи dann «тоді»:

 • Liest du diese Regel aufmerksam, so (dann) verstehst du sie.

Підрядні речення мети

Підрядні речення мети з’єднуються сполучником damit «щоб», вони відповідають на питання «для чого? з якою ме­тою?»:

 • Ich wiederhole die Frage noch einmal, damit du sie verstehst.
 • «Я повторюю питання ще раз, щоб ти його зрозумів».

Варто звернути увагу на те, що в головному і підрядному тут уживаються різні підмети. Якщо підмети збігаються, то вико­ристовується інфінітивний зворот з um … zu «щоб», що також має значення мети:

 • Ich wiederhole die Frage noch einmal, um sie besser zu verstehen.

Підрядні речення причини

Підрядні речення причини вказують на причину дії в голов­ному реченні і відповідають на питання «чому? з якої причи­ни?». Вони вводяться сполучниками weil, da. Речення з weil стоять, як правило, після головного речення, речення з da  –  перед головним:

 • Der Vater kommt heute fr?her nach Hause, weil er nur zwei Vorlesungen hat.
 • Da meine Schwester zum erstenmal in Berlin ist, will sie viele Theater und Museen besuchen.

Модальні речення

Модальні речення відповідають обставині способу дії. Вони відповідають на питання як? яким чином? Модальні речення вводяться сполучниками indem, ohne dass, anstatt dass, dass.

 • Sie k?nnen die Lautst?rke regeln, indem Sie an diesem Knopf drehen.
 • Sie ging um Karlchen herum, ohne dass er etwas davon gemerkt h?tte. (B. Balazs)
 • Anstatt dass er den “k?rzesten Weg w?hlte, machte der Fu?g?nger einen gro?en Umweg.
 • Zu diesem Konflikt ist es nur dadurch gekommen, dass keine Seite nachgeben wollte.

Порівняльні підрядні речення

Порівняльні підрядні речення представляють обставину порівняння і порівнюють дію головного речення з дією підряд­ного речення. Порівняльне підрядне речення відповідає на пи­тання як?

Реальні порівняльні речення вводяться сполучниками wie, als і складними сполучниками je … desto, je … umso.

 • Im Februar war es genau so kalt, wie es im Januar war.
 • Es ist heute so warm, als w?re es Fr?hling.
 • Er erz?hlt so lebendig, als ob er alles selbst erlebt hat.
 • Er schreibt nicht so schnell, wie er kann.
 • Er schreibt langsamer, als er kann.                      
 • Je l?nger ich das Bild betrachtete, desto (umso) besser gefiel es mir.
 • Je mehr ich lese, um so reicher wird mein Wortschatz.

Підрядні речення наслідку

Підрядні речення наслідку представляють обставину наслід­ку і виражають наслідки дії головного речення. Підрядні речення наслідку відповідають на питання як? якою мірою? до якого ступеня? з якими наслідками?

Вони вводяться сполучниками so dass, dass, als dass. Як кореляти виступають so, genug, zu.

 • Dann trat ein Wetterwechsel ein, dass sich alles ver?nderte.
 • Die Hitze wurde so stark, dass die Ernte verdorrte.
 • Er f?hlte sich viel zu wohl, so dass er gar nicht aufh?ren wollte.
 • ?berhaupt war alles zu weit fortgeschritten, als dass man noch etwas h?tte ausrichten k?nnen.

Підрядні допустові речення

Підрядні допустові речення виступають як обставина допусту. Вони відповідають на питання всупереч якій обставині? незважаючи на що? і виражають умову, всупереч якій відбу­вається дія в головному реченні. Вони вводяться сполучниками obwohl, obgleich, obschon, obzwar, wenngleich, wiewohl, trotzdem, wenn (часто з час­ткою auch), auch wenn, відносним займенником або віднос­ними прислівниками welcher, was, wie, wo, wohin та ін. або прислівником so; таке допустове підрядне містить, крім того, частку auch (рідше noch, immer).

 • Obwohl er krank war, kam er dennoch.
 • Er zieht keinen Mantel an, wenn es auch kalt ist.
 • Sie haben die Gletscherwanderung angetreten, obwohl der Bergf?hrer davor gewarnt hatte.
 • Auch wenn du Recht hast, bin ich mit dir nicht einverstanden.
 • Auch wenn er ein Taxi genommen h?tte, h?tte er den Zug nicht mehr erreicht k?nnen.

Сполучники deshalb, darum, dann, trotzdem, bald … bald займають, як правило, перше місце в реченні, за ними безпо­середньо стоїть присудок:

 • Ich wohne weit von der Schule, darum stehe ich fr?h auf.
 • Bald regnet es, bald schneit es.

Сполучник doch дозволяє обидва варіанти:

 • Das Studium ist nicht leicht, doch alle H?rer lernen flei?ig.
 • Das Studium ist nicht leicht, doch lernen alle H?rer flei?ig.

Деякі сполучники можуть стояти й у середині речення:

 • Du gehst ins Kino, ich habe aber keine Zeit daf?r.
 • Das Studium f?llt ihm schwer, er muss deshalb bis sp?t in die Nacht ?ber B?chern sitzen.

Тема 2.  Німецькомовні країни:

 1. Прямий та зворотній порядок слів у реченні.
 2. Питальні слова. Питальні речення з питальними словами.
 3. Питальні речення без питального слова.
 4. Німеччина. Види підрядних речень.
 5. Австрія. Парні сполучники.
 6. Швейцарія.
 7. Люксембург
 8. Ліхтенштейн. Ступені порівняння прикметників.

Підручник С.І . Сотникова  (Deutsch).

  Опрацювання лексики

 1. ?bung 1, 2                            Seite   150 
 2. ?bung  1                          Seite   158
 3. ?bung 2-3                 Seite  159
 4. ?bung 1-2                  Seite  161

Тренувальні вправи:

 1. ?bung 4                       Seite   151
 2. ?bung 4-5                       Seite   158 – 159
 3. ?bung 7                     Seite  160
 4. ?bung 4                     Seite  161-162 

Den Text  lesen:  ?bung  2   Seite 164 – 165

Виконати письмово:

 1. Wann feiert man diese Feste in Deutschland?
OsternAm Mai oder im Juni
NeujahrAm M?rz oder im April
Tag der Deutschen Einheitam 25. – 26. Dezember
WeinachtenAm zweiten Sonntag im Mai
PfinsterAm 3. Oktober
ValentinstagAm 6 Dezember
MuttertagAm 1. Januar
NikolaustagAm ersten Sonntag im Oktober
 1. II. Правильно підібрати продовження речень.
1  Ich lerne Flei?ig Deutsch, weil…A   sie bald eine schwere Pr?fung haben.
2  Du kaufst ein neues W?rterbuch, weil…B   sie gute Aussprache haben will.
3  Er liest deutsche Zeitungen, weil…C   er bei einer deutschen Firma als Dolmetscher arbeitet.
4  Sie h?rt jeden Tag deutsche Kassette mit phonetischen ?bungen, weil…D   ich in Deutschland  studieren m?chte.
5  Wir suchen Adressen im Internet, weilE   dort eure  Verwandten wohnen.
6 Ihr wollt eine Reise nach ?sterreich machen, weil…F   das alte zu wenig W?rter hat.
7   Sie arbeiten oft im deutschen Lesesaal, weilG   wir Brieffreunde in Deutschland haben m?chten.
8   Mein Nachbar kann mir bei der ?bersetzung helfen, weil…H   er sich f?r politische Ereignisse in diesem Land interessiert.


III.  
Перекласти українською:

         Gegenseitige Hilfe der Staaten   –

         Das Abkommen ?ber die Zusammenarbeit  –

         Der Austausch im Bereich der Bildung    –

         Der Bodensee befindet sich im  S?den.   –

         Die Ostsee ist im Norden des Landes.   – 

ІІ курс

Підручник. Є.М.Макаренко «Посібник з німецької мови»

(навчальний посібник для  здобувачів освіти транспортних навчальних закладів)

Групи  АД2б,  БМа2а

Тема 2.   Професійна діяльність.

Підручник Є.М.Макаренко. Посібник з німецької мови (стор.  3-6; 24-46)

 1. Транспортна справа.
 2. Завдання транспортної справи.
 3. Дорожні транспортні засоби.
 4. Будова автомобіля.
 5. Грузовий автомобіль. Легковий автомобіль.
 6. Система запалювання. Система живлення.

Тема 3.   Наука і технічний прогрес.Підручник С.І. Сотникова (стор. 115 – 129)

 1. Важливі відкриття та винаходи
 2. Сучасні засоби комунікації.
 3. Мобільний телефон.
 4. Інтернет. Соціальні мережі.
 5. Інтернет. Переваги та недоліки.
 6. Електричні транспортні засоби.

Виконати письмово:

Перекласти текст:

  Das Auto

Heute ist das Auto in vielen L?ndern ein Massenverkehrsmittel.

Mit dem Auto hat sich der TraumSder Menschen von einem selbstfahrenden Fahrzeug verwirklicht. Mit dem Auto kann man zu jeder Zeit ?berall hinkommen. Man ist damit in gewisser Weise unabh?ngig von Zeit und Raum.

Ohne Auto kann man sich das Leben der Menschen nirgendwo mehr vorstellen. Deshalb wird es das Auto in irgendeiner Form immer geben. Nur wird man sich immer mehr darum bem?hen m?ssen, Autos zu konstruieren und zu bauen, die die Umwelt m?glichst wenig belasten.

Вставте дієслово kennen або wissen.

 1. Wei?t du nicht, um wie viel Uhr die Versammlung beginnt?
 2. Ihr _________den Inhalt dieses Buches gut.
 3. Woher __________ Sie das?
 4. Seit wann ____________ wir uns?
 5. ___________ jemand, wo diese Film l?uft?
 6. Ich _________ diesen Schauspieler.

заочна

Підручник. Є.М.Макаренко «Посібник з німецької мови»

(навчальний посібник для  здобувачів освіти транспортних навчальних закладів)

І семестр

І курс

Групи  АД1аз,  БМ1аз

Відпрацювати граматичні основи

 Тема: Загальномовний цикл.

У мові і через мову світ постає перед людиною.  Мова виконує пізнавальну та комунікативну функції. В яких би формах не реалізовувалась мова, основною її функцією є  спілкування  між людьми та вираження думок.

Найпоширенішими формами мови є монолог та діалог.

Монолог – це форма мовлення  однією людиною, яка дає їй можливість виразити свій внутрішній світ, свої думки та почуття, своє відношення до оточуючого світу так  як вони виникають та розвиваються у її свідомості, а також описувати події, ситуації та робити повідомлення.

Діалог – двосторонній обмін інформацією між двома або більше людьми у вигляді питань та відповідей (або у технічній мові — людиною та ЕОМ) у …

Граматичні основи:

Іменник:  Граматичний рід іменника. Означений артикль. Неозначений артикль. Відмінювання іменників. 
Займенник:   Особові займенники. Присвійні займенники. Відмінювання займенників. Вказівні  займенники.  Зворотній займенник sich.  Безособовий займенник es. Вказівні займенники. Питальні займенники. Відносні займенники. Ннеозначені займенники. Займенник man Заперечні займенники. 
Прикметник: Ступені порівняння прикметників.Прислівник:   Ступені порівняння прислівників.Числівники:   Кількісні числівники. Порядкові числівники. 
Дієслово:        Загальна класифікація дієслів. Слабкі дієслова. Сильні дієслова. Дієслова з невідокремлюваними префіксами. Дієслова з відокремлюваними префіксами.Стан дієслова:   Активний стан. Теперішній час (Презенс). Дієслова  haben, sein, werden.   Модальні дієслова.     Наказовий спосіб.Минулий час : (Імперфект. Перфект. Плюсквамперфект)Майбутній час:   (Футурум 1.   Футурум П.)Узгодження часів.Пасивний стан.       Пасив дії.         Пасив стану.
   

Прийменник:

Прийменники, що керують давальним відмінком;Прийменники, що керують знахідним відмінком; Прийменники, що керують давальним та знахідним відмінками.  Прийменники, що керують родовим відмінком.
Сполучник.Заперечення.Питальні слова.Просте речення. Класифікація простих речень. Розповідне речення. Питальне речення.Складне речення. Класифікація складних речень.
1 Складносурядне речення / SatzreiheСкладносурядні речення складаються із самостійних речень, тісно пов’язаних за змістом. Зв’язок між ними може бути вира­жений тільки інтонацією  –  це безсполучниковий зв’язок:·               Ich bin m?de, ich gehe jetzt zu Bett;а також за допомогою сурядних сполучників: und «і, а», aber «але»,oder «або, чи», denn «тому що», deshalb «тому, заради цього», doch«але ж, усе-таки», trotzdem «незважаючи на це», bald… bald… «то … то…» та ін.Сполучники und, aber, oder, denn, sondern не впливають на порядок слів у реченні.

2 Складнопідрядне речення/ Satzgef?ge

Складнопідрядне речення складається з головного й одного чи декількох підрядних. Підрядне підпорядковується головно­му і виступає в ньому як член речення. У цьому зв’язку розріз­няють означальні, додаткові й обставинні підрядні речення.

Підрядне речення може стояти після головного, перед ним чи всередині нього. Воно вводиться, як правило, підрядними сполучниками dass «що, щоб», wenn «якщо, коли», als «коли», weil «тому що» та ін.; відносними займенниками der, die, das, die «який, яка, яке, які»; питальними займенниками wo «де», wer «хто», wann «коли», welcher «який» та ін.; питальними займенниковими прислівниками worauf, wor?ber, wozu та ін. Трапляються також і безсполучникові підрядні речення.

Сполучникове підрядне речення має особливий порядок слів: на першому місці стоїть сполучне слово чи сполучник, потім  –  підмет, а присудок ставиться в кінці речення, до того ж його змінювана частина займає останнє місце:

 • Ich hoffe, dass ich mich am Schwarzen Meer gut erholen kann.

Якщо дієслово має відокремлювану частину, то в підрядно­му реченні вона не буде відокремлюватися і пишеться разом з дієсловом:

 • Frage deinen Freund, wann die Konferenz stattfindet.
 • Ich m?chte wissen, ob der Zug nach Berlin von diesem Bahnhof abf?hrt.

Зворотний займенник стоїть перед підметом підрядного ре­чення, якщо підмет виражений іменником:

 • Er erkl?rt, wo sich die Post befindet.

Зворотний займенник ставиться після підмета, якщо він ви­ражений займенником:      

 • Er erkl?rt, wo sie sich befindet.

Якщо присудок у підрядному реченні складається з трьох дієслів, то змінювана частина ставиться перед незмінними:

 • Wei?t du, dass du mich heute hast warten lassen?

Якщо підрядне речення стоїть перед головним, то в голов­ному на перше місце ставиться змінювана частина присудка, потім підмет та інші члени головного речення:

 • Als ich nach Hause gekommen war, waren alle schon da.

Додаткові підрядні речення

Додаткові підрядні речення відповідають на питання was? і з’єднуються за допомогою сполучників dass, ob та сполучних слів wer, was, wie, wann, wo, wof?r, womit та інших. Додат­кове підрядне речення виконує функцію додатка:

 • Wir erwarten, dass du rechtzeitig zur?ckkehrst.
 • Ich kann nicht sagen, womit sie sich besch?ftigt.
 • Alle interessieren sich daf?r, woher er das wei?.

Сполучник ob вживається в питанні і відповіді на непряме запитання:

 • Ich wei? noch nicht, ob ich morgen auf den Sportplatz gehe.
 • Frage ihn, ob das Konzert heute stattfindet.

Означальні підрядні речення

Означальні підрядні речення відносяться як означення до якого-небудь іменника головного речення, стоять зазвичай за цим іменником і вводяться найчастіше за допомогою відносних займенників: der, die, das, die, що узгоджуються в роді і числі з іменниками, чиїми означеннями вони є. Відносні займенни­ки можуть стояти в будь-якому відмінку, у тому числі і з при­йменниками, залежно від ролі, яку вони виконують у самому підрядному реченні. їхнє відмінювання трохи відрізняється від відмінювання артикля і збігається з відмінюванням вказівно­го займенника der: у Genitiv чоловічого і середнього роду  –  dessen, жіночого роду  –  deren, множини  –  deren, у Dativ множини  –  denen:

 • Der Student, der dort sitzt, ist mir unbekannt.
 • Ich wohne bei meiner Tante, die als Lehrerin in der Schule arbeitet.
 • Er spielt oft mit dem Kind, das ihn sehr lieb hat.
 • Ich rufe meinen Freund an, dessen Namen du kennst.
 • Die H?rer, mit denen der Lektor spricht, sind meine Freunde.

Підрядні речення часу

Підрядні речення часу вводяться сполучниками als «коли», wenn «коли», nachdem «після того як», bevor «перед тим як», indem, w?hrend «у той час як» тощо.

Сполучник als уживається, якщо в реченні виражена дія в минулому:

 • Als wir dort lebten, arbeitete ich im Betrieb.

Якщо дія підрядного речення відбувається раніше за дію в головному, то в підрядному вживається Plusquamperfekt, а в го­ловному  –  Pr?teritum:

 • Als er die Hausaufgabe gemacht hatte, war er frei.

Сполучник nachdem уживається в підрядному реченні, дія якого передує дії в головному:

 • Nachdem wir alles gemacht hatten, waren wir frei.
 • Nachdem wir alles gemacht haben, sind wir frei.

В останньому реченні Perfekt і Pr?sens виражають майбутній час:

 • Після того, як ми все зробимо, ми будемо вільні.

У цьому одна з особливостей підрядних даного типу. Сполучник wenn уживається, якщо в реченні виражається дія в теперішньому чи майбутньому часі:

 • Wenn ich freie Zeit habe, gehe ich gern ins Kino.
 • Wenn der Winter kommt, wird es kalt.

А також якщо дія відбувається в минулому часі, але має пов­торюваний характер:

 • Wenn ich aufgestanden war, machte ich zuerst 10 Minuten Gymnastik.

Сполучник bevor уживається в підрядному реченні, дія яко­го відбулася чи відбудеться після дії в головному реченні:

 • Bevor wir fortgingen, hatten wir gegessen.

Для вираження одночасності дії в головному і підрядному ви­користовуються сполучники w?hrend та indem «у той час як»:

 • W?hrend er arbeitete, las ich.
 • Indem sie Musik h?rte, lasest du.

Підрядні речення умови

Підрядні умови вводяться сполучником wenn «якщо»:

 • Wenn du diese Regel aufmerksam liest, verstehst du sie.

Умовні підрядні речення можуть бути і безсполучниковими. Такі підрядні стоять перед головним і починаються зі змінюва­ної частини присудка, за нею стоїть підмет і інші члени речен­ня. Незмінювана частина присудка стоїть наприкінці підрядно­го. Головне речення також починається зі змінюваної частини присудка, перед нею можуть стояти слова so «так, у такому разі» чи dann «тоді»:

 • Liest du diese Regel aufmerksam, so (dann) verstehst du sie.

Підрядні речення мети

Підрядні речення мети з’єднуються сполучником damit «щоб», вони відповідають на питання «для чого? з якою ме­тою?»:

 • Ich wiederhole die Frage noch einmal, damit du sie verstehst.
 • «Я повторюю питання ще раз, щоб ти його зрозумів».

Варто звернути увагу на те, що в головному і підрядному тут уживаються різні підмети. Якщо підмети збігаються, то вико­ристовується інфінітивний зворот з um … zu «щоб», що також має значення мети:

 • Ich wiederhole die Frage noch einmal, um sie besser zu verstehen.

Підрядні речення причини

Підрядні речення причини вказують на причину дії в голов­ному реченні і відповідають на питання «чому? з якої причи­ни?». Вони вводяться сполучниками weil, da. Речення з weil стоять, як правило, після головного речення, речення з da  –  перед головним:

 • Der Vater kommt heute fr?her nach Hause, weil er nur zwei Vorlesungen hat.
 • Da meine Schwester zum erstenmal in Berlin ist, will sie viele Theater und Museen besuchen.

Модальні речення

Модальні речення відповідають обставині способу дії. Вони відповідають на питання як? яким чином? Модальні речення вводяться сполучниками indem, ohne dass, anstatt dass, dass.

 • Sie k?nnen die Lautst?rke regeln, indem Sie an diesem Knopf drehen.
 • Sie ging um Karlchen herum, ohne dass er etwas davon gemerkt h?tte. (B. Balazs)
 • Anstatt dass er den “k?rzesten Weg w?hlte, machte der Fu?g?nger einen gro?en Umweg.
 • Zu diesem Konflikt ist es nur dadurch gekommen, dass keine Seite nachgeben wollte.

Порівняльні підрядні речення

Порівняльні підрядні речення представляють обставину порівняння і порівнюють дію головного речення з дією підряд­ного речення. Порівняльне підрядне речення відповідає на пи­тання як?

Реальні порівняльні речення вводяться сполучниками wie, als і складними сполучниками je … desto, je … umso.

 • Im Februar war es genau so kalt, wie es im Januar war.
 • Es ist heute so warm, als w?re es Fr?hling.
 • Er erz?hlt so lebendig, als ob er alles selbst erlebt hat.
 • Er schreibt nicht so schnell, wie er kann.
 • Er schreibt langsamer, als er kann.                      
 • Je l?nger ich das Bild betrachtete, desto (umso) besser gefiel es mir.
 • Je mehr ich lese, um so reicher wird mein Wortschatz.

Підрядні речення наслідку

Підрядні речення наслідку представляють обставину наслід­ку і виражають наслідки дії головного речення. Підрядні речення наслідку відповідають на питання як? якою мірою? до якого ступеня? з якими наслідками?

Вони вводяться сполучниками so dass, dass, als dass. Як кореляти виступають so, genug, zu.

 • Dann trat ein Wetterwechsel ein, dass sich alles ver?nderte.
 • Die Hitze wurde so stark, dass die Ernte verdorrte.
 • Er f?hlte sich viel zu wohl, so dass er gar nicht aufh?ren wollte.
 • ?berhaupt war alles zu weit fortgeschritten, als dass man noch etwas h?tte ausrichten k?nnen.

Підрядні допустові речення

Підрядні допустові речення виступають як обставина допусту. Вони відповідають на питання всупереч якій обставині? незважаючи на що? і виражають умову, всупереч якій відбу­вається дія в головному реченні. Вони вводяться сполучниками obwohl, obgleich, obschon, obzwar, wenngleich, wiewohl, trotzdem, wenn (часто з час­ткою auch), auch wenn, відносним займенником або віднос­ними прислівниками welcher, was, wie, wo, wohin та ін. або прислівником so; таке допустове підрядне містить, крім того, частку auch (рідше noch, immer).

 • Obwohl er krank war, kam er dennoch.
 • Er zieht keinen Mantel an, wenn es auch kalt ist.
 • Sie haben die Gletscherwanderung angetreten, obwohl der Bergf?hrer davor gewarnt hatte.
 • Auch wenn du Recht hast, bin ich mit dir nicht einverstanden.
 • Auch wenn er ein Taxi genommen h?tte, h?tte er den Zug nicht mehr erreicht k?nnen.

Сполучники deshalb, darum, dann, trotzdem, bald … bald займають, як правило, перше місце в реченні, за ними безпо­середньо стоїть присудок:

 • Ich wohne weit von der Schule, darum stehe ich fr?h auf.
 • Bald regnet es, bald schneit es.

Сполучник doch дозволяє обидва варіанти:

 • Das Studium ist nicht leicht, doch alle H?rer lernen flei?ig.
 • Das Studium ist nicht leicht, doch lernen alle H?rer flei?ig.

Деякі сполучники можуть стояти й у середині речення:

 • Du gehst ins Kino, ich habe aber keine Zeit daf?r.
 • Das Studium f?llt ihm schwer, er muss deshalb bis sp?t in die Nacht ?ber B?chern sitzen.

     Виконати письмово:

І.Wann feiert man diese Feste in Deutschland?

OsternAm Mai oder im Juni
NeujahrAm M?rz oder im April
Tag der Deutschen Einheitam 25. – 26. Dezember
WeinachtenAm zweiten Sonntag im Mai
PfinsterAm 3. Oktober
ValentinstagAm 6 Dezember
MuttertagAm 1. Januar
NikolaustagAm ersten Sonntag im Oktober

II.   Правильно підібрати продовження речень.

1  Ich lerne Flei?ig Deutsch, weil…A   sie bald eine schwere Pr?fung haben.
2  Du kaufst ein neues W?rterbuch, weil…B   sie gute Aussprache haben will.
3  Er liest deutsche Zeitungen, weil…C   er bei einer deutschen Firma als Dolmetscher arbeitet.
4  Sie h?rt jeden Tag deutsche Kassette mit phonetischen ?bungen, weil…D   ich in Deutschland  studieren m?chte.
5  Wir suchen Adressen im Internet, weilE   dort eure  Verwandten wohnen.
6 Ihr wollt eine Reise nach ?sterreich machen, weil…F   das alte zu wenig W?rter hat.
7   Sie arbeiten oft im deutschen Lesesaal, weilG   wir Brieffreunde in Deutschland haben m?chten.
8   Mein Nachbar kann mir bei der ?bersetzung helfen, weil…H   er sich f?r politische Ereignisse in diesem Land interessiert.

         III.  Перекласти українською:

         Gegenseitige Hilfe der Staaten   –

         Das Abkommen ?ber die Zusammenarbeit  –

         Der Austausch im Bereich der Bildung    –

         Der Bodensee befindet sich im  S?den.   –

         Die Ostsee ist im Norden des Landes.   – 

ІІ семестр

групи АД1аз, БМ1а

Контрольна робота

 (виконання обов‘язкове до 30.05)

Для написання контрольної роботи необхідно виконати послідовність дій:

 1. Підписати роботу за зразком:
              Контрольна робота з предмету           Німецька мова             Курс________  Група______________________________________________________________________________ (прізвище, ім`я, по батькові) 
 1. Виконану роботу надіслати викладачу  Жур В.І. Feya54@bigmir.net

 Завдання контрольної роботи

 1. Перепишіть і письмово перекладіть на українську мову слова а також текст із цими словами. 

                   Der Fahrer           –                  

                   Die Bahn           

                   Die Panne          

                   Der Unfall           –         

                   Die Ursache        –        

                   Die Hilfe    

                   Der Fu?g?nger   –          

         Mein Freund ist ein guter Fahrer. 

         Wir  fahren auf der Autobahn nach Leipzig.

         Das Auto hat eine Panne.

         Das war ein schwerer Unfall.

         Die Ursache des Verkehrsunfalls war Alkohol.

         Ein Fahrer hat mich um Hilfe gebeten, und ich habe ihm geholfen.

         Beim Unfall war ein Fu?g?nger schwer verletzt.            

II. Утворити основні форми наступних дієслів

               Pr?sens                                     Imperfekt                Paartizip  ?I

             passieren   

           beachten

           ?berqueren

           verbieten   

           einholen 

           ?berholen 

           heben    

  2.1   Перепишіть і письмово перекладіть на українську мову:

         Was ist hier passiert? 

         Beachtet ?berhaupt nicht. 

         Gestern ?berquerte ein M?dchen unaufmerksam die Stra?e, es passierte ein Unfall.

         Rauchen Verboten! Parken verboten!  Halten verboten!

 Ein Verbot wird hier kaum etwas helfen.

          Der Wagen wird uns nicht einholen.

         Man ?berholt links.

         Ich stand auf der Stra?e, hob die Hand und wartete auf Hilfe.

2.2   Перепишіть і письмово перекладіть на українську мову

Sich bewerben um Akk.-  

Eine Stelle ,    eine Stellung – 

Um ein Amt   – 

Um Zulassung  –

Als Ingenieur   – 

Als Abteilungsleiter  – 

An der Universit?t –

Bei Opel   – 

Dieser Student bewirbt sich um einen Praktikumsplatz bei Daimler.

Dieser Absolvent bewirbt sich um eine Stelle bei Volkswagen.

Er hat sich als Ingenieur bei dieser Firma vergeblich beworben.

III.   Перекладіть на українську мову, зверніть особливу увагу на вживання прийменників.

Die Bewerbung um Akk.        – 

Meine Bewerbung um einen Studien-platz wurde dort abgelehnt.

t?tig sein als   – 

Er ist als Chefingenieur t?tig. Він працює головним інженером.

Der Vertrag ?ber Akk.       –

Wir schlie?en mit dieser Hochschule einen Vertrag ?ber  die Zusammenarbeit ab.

Er bewirbt sich um die Stelle des Meisters. 

Mein Vater ist als Ingenieur im Werk t?tig

Wir haben einen Vertrag ?ber die Zusammenarbeit mit dieser Firma abgeschlossen.

Ich bewerbe mich bei  einer Computerfirma um eine Stellung als Programmieren.

Hiermit bewerbe ich mich  um einen Ausbildungsplatz zum Kraftfahrzeugmechaniker.

Er hat meine Werbung um eine Stellung noch nicht durchsehen k?nnen.

Mein Freund bewirbt sich um die freie Stellung des Autoschlossers.

  ІІ курс

Групи  БМ2аз

І семестр

 Тема 1.   Захист навколишнього середовища.

         (Підручник Романовька Н.І.   ст. ст.. 41-49.    55-62)

 1. Основні причини забруднення навколишнього середовища.
 2. Основні джерела забруднення навколишнього середовища.
 3. Охорона природи.
 4. Проблеми охорони оточуючого середовища в Україні.
 5. Проблеми охорони оточуючого середовища в Німеччині.

Тема 2.   Професійна діяльність.

(Підруччник Є.М.Макаренко Посібник з німецької мови)  (ст. ст.  3-6; 24-46)

 1. Транспортна справа.
 2. Завдання транспортної справи.
 3. Дорожні транспортні засоби.
 4. Будова автомобіля.
 5. Грузовий автомобіль. Легковий автомобіль.
 6. Система запалювання. Система живлення

Тема 3.   Наука і технічний прогрес.

         (Підручник С.І. Сотникова (ст. ст. 115 – 129)

 1. Важливі відкриття та винаходи
 2. Сучасні засоби комунікації.
 3. Мобільний телефон.
 4. Інтернет. Соціальні мережі.
 5. Інтернет. Переваги та недоліки.
 6. Електричні транспортні засоби

          Виконати письмово.

    1. Перекласти текст.

Das Auto

Heute ist das Auto in vielen L?ndern ein Massenverkehrsmittel.

Mit dem Auto hat sich der Traum der Menschen von einem selbstfahrenden Fahrzeug verwirklicht. Mit dem Auto kann man zu jeder Zeit ?berall hinkommen. Man ist damit in gewisser Weise unabh?ngig von Zeit und Raum.

Ohne Auto kann man sich das Leben der Menschen nirgendwo mehr vorstellen. Deshalb wird es das Auto in irgendeiner Form immer geben. Nur wird man sich immer mehr darum bem?hen m?ssen, Autos zu konstruieren und zu bauen, die die Umwelt m?glichst wenig belasten.

    2. Вставте дієслово kennen або wissen.

 1. Wei?t du nicht, um wie viel Uhr die Versammlung beginnt?
 2. Ihr _________den Inhalt dieses Buches gut.
 3. Woher __________ Sie das?
 4. Seit wann ____________ wir uns?
 5. ___________ jemand, wo diese Film l?uft?
 6. Ich _________ diesen Schauspieler.

  3. Перекласти на німецьку мову.

Мій смартфон являється для мене самим важливим предметом для спілкування.

У мене більше друзів у соціальних мережах ніж у реальному житті.          

Для спілкування в Онлайн у мене не завжди достатньо часу