Інженерна графіка

Опрацювати матеріал уроків та виконати завдання.
денна форма навчання, групи АД1а, Бм1а. Виконані завдання надсилати на електронну пошту викладача: Клименко А.А allaklimenko2018.ua@gmail.com
заочна форма навчання, групи АД1аз, Бм1аз, БМ2аз. Виконані завдання надсилати на електронну пошту викладача: Клименко А.А. allaklimenko2018.ua@gmail.com

денна
Підручник В.Є. Михайленко «Інженерна графіка»

групи Ад1а,Бм1а

Тема 1: Предмет і метод нарисної геометрії.

Опрацювати: вступ, ст.14-21.

Домашнє завдання: створити конспект.

Тема 2: Методи проектування.

Опрацювати: п.В1, В1.1, В1.2, ст.21-25.

Домашнє завдання:створити конспект, виконати в зошиті рис.В-1, В-2.

Тема 3: Координати точки та її проекції.

Опрацювати: п.1.1-1.3, ст.26-29.

Домашнє завдання: створити конспект, виконати в зошиті рис.1-1, 1-2.

Тема 4: Методи побудови третьої проекції точки за її двома заданими.

Опрацювати: п.1.4, ст.29-30.

Домашнє завдання:створити конспект, виконати в зошиті рис.1-5, 1-6, 1-7.

Тема 5: Пряма та зворотна задача нарисної геометрії.

Опрацювати: п.1.5, 1.6, ст.31-32.

Домашнє завдання: створити конспект, виконати в зошиті рис.1-8, 1-9.

Тема 6: Належність точок елементам тригранного кута.

Опрацювати: п.1.7, ст.32-33.

Домашнє завдання: створити конспект, виконати в зошиті рис.1-10.

Тема 7: Практична робота №1 «Побудова третьої проекції точки».

Опрацювати: повторити теми №1-4,cт.14-30.

Домашнє завдання: виконати в зошиті практичну роботу №1 згідно завдання задачі № 1-2 на ст.33 в такій послідовності:

1)накреслити осі координат, нанести шкалу

2)використовуючи один із методів побудови третьої  проекції точки за її двома даними (рис.1-5, 1-6, 1-7 на ст.30), виконати завдання 1, 2, 3 задачі 1-2

3)нанести позначення проекцій точок, відповіді записати за допомогою символів

Тема 8: Практична робота №2 «Побудова проекцій заданих точок».

Опрацювати: повторити теми №5, 6, ст.31-33.

Домашнє завдання: на форматі А4 виконатипрактичну роботу №2 згідно номера в списку групи та вихідних данихв таблиці №1 і завдання задачі № 1-3 на ст.33 в такій послідовності:

1)накреслити рамку креслення, основний напис,осі координат, нанести шкалу

2)побудувати проекції точок А, В, С, Д за заданими координатами згідно завдання в таблиці №1

3)нанести позначення проекцій точок А, В, С, Д

4) вихідні дані та належність точок А, В, С, Д елементам тригранного кута записати за допомогою символів над основним написом

5) оформити креслення згідно вимог стандарту (розташування креслення, зображення ліній креслення, написи креслярським шрифтом)

Тема 9: Положення прямих відносно площин проекцій. Пряма загального положення.

Опрацювати: п.2.1, 2.2, ст.36; розглянути рис.2-1.

Домашнє завдання: створити конспект; виконати рис.2-1 в зошиті.

Тема 10: Прямі рівня. Прямі проектуючі.

Опрацювати: п.2.3, 2.4, ст.37-40; розглянути рисунки від 2-2 до 2-7.

Домашнє завдання: створити конспект; виконати рис.2-3; 2-6 в зошиті.

Тема 11: Практична робота №3«Побудова проекцій прямої загального положення».

Опрацювати: повторити теми №9,10 ст.36-40; розглянути рис.2-1.

Домашнє завдання:на форматі А4 виконати практичну роботу №3 згідно номера в списку групи та вихідних даних в таблиці №2 в такій послідовності:

1)накреслити рамку креслення, основний напис, осі координат, нанести шкалу

2)побудувати проекції точок А, В  за заданими координатами згідно завдання в таблиці №2

3)побудуватизображення проекцій точок А і В та з’єднати їх

4)на проекції прямої А1В1довільнообрати розташування проекції точки С1, знайти проекції С2 і С3 та визначити координати точки С

5) вихідні дані та координати точки С записати над основним написом

6) оформити креслення згідно вимог стандарту (розташування креслення, зображення ліній креслення, написи креслярським шрифтом)

Тема 12, 13: Практичні роботи №4, 5 «Визначення натуральної величини відрізка прямої загального положення і кутів нахилу його до площин проекцій».

Опрацювати: п.2.5, ст.40-43; розглянути рис.2-9, 2-10, 2-11, 2-11а, 2-11б.

Домашнє завдання: на форматі А4 виконати практичні роботи №4,5 згідно номера в списку групи та вихідних даних в таблиці №3 в такій послідовності:

1) накреслити осі координат, нанести шкалу

2) побудувати зображення проекцій точок А, В  за заданими координатами згідно завдання в таблиці №3 та з’єднати їх

3) згідно п.2.5.1 на ст.40-43 та прикладів побудови на рис.2-9, 2-10, 2-11, 2-11а, 2-11б визначити натуральну величину відрізка АВ прямої загального положення і кутів нахилу його до площин проекцій П1, П2, П3 методом прямокутного трикутника

4) вихідні дані та значення натуральної величини відрізка АВ і кутів його нахилу записати над основним написом

5) оформити креслення згідно вимог стандарту (розташування креслення, зображення ліній креслення, написи креслярським шрифтом)

Тема 14: Ділення відрізка в заданому співвідношенні.

Опрацювати: п.2.6, ст.44; розглянути рис.2-13.

Домашнє завдання: створити конспект; виконати рис.2-13 в зошиті.

Тема 15: Практична робота №6«Поділ проекції відрізка в заданому співвідношенні».

Опрацювати: повторити п.2.6, ст.44.

Домашнє завдання: виконати в зошиті практичну роботу №6 згідно номеру в списку групи та вихідних даних в таблиці №3  в такій послідовності:

1)накреслити осі координат, нанести шкалу

2) побудувати проекції точок А, В  за заданими координатами згідно завдання в таблиці №3

3) використовуючи приклад на ст.44 п.2.6, поділити проекцію відрізка АВ в співвідношенні АС/СВ=1/3

4) нанести позначення проекцій точок

Тема 16: Способи задання площини. Сліди площини.

Опрацювати: п.3.1, 3.2, ст.56-60; розглянути таблицю на ст.56-57, рисунки від 3-1 до 3-4.

Домашнє завдання: створити конспект; виконати таблицю на ст.56-57 в зошиті.

Тема 17: Площина загального положення.

Опрацювати: п.3.3, ст.60-64; розглянути рис. від 3-5а до 3-16.

Домашнє завдання: створити конспект; виконати рис.3-6, 3-7 в зошиті.

Тема 18: Практична робота №7 «Побудова фронталі заданої площини».

Опрацювати: п.3.3.2.2, ст.62-64; розглянути рисунки від 3-13 до 3-16.

Домашнє завдання: практичну роботу №7 виконати в зошиті згідно номера в списку групи та вихідних даних в таблиці №4. Приклад виконання є на ст.63-64, рис.3-15, 3-15а, 3-16.

Тема 19: Площини окремого положення.

Опрацювати: п.3.6, ст.66-71; розглянути рисунки від 3-22 до 3-34.

Домашнє завдання: створити конспект; виконати рис.3-22, 3-26, 3-29 в зошиті.

Тема 20: Практична робота №8 «Побудова лінії найбільшого нахилу (ЛНН) площини».

Опрацювати: повторити п.3.5, ст.65-66.

Домашнє завдання: практичну роботу №8 виконати в зошиті згідно номера в списку групи та вихідних даних в таблиці №4. Приклад виконання є на ст.66, рис.3-21.

Тема 21: Практична робота №9 «Побудова площини загального положення».

Опрацювати: підручник В.Є. Михайленко «Інженерна графіка», п.1.2.3, ст.16-18.

Домашнє завдання: на форматі А4 виконати практичну роботу №9 згідно номера в списку групи та вихідних даних в таблиці №4 в такій послідовності:

1) накреслити осі координат, нанести шкалу

2) користуючись текстовим поясненням на ст.16-17 та графічним зразком на ст.18, рис.1.10, побудувати зображення проекцій точок А, В, С в площинах П1 і П2 за заданими координатами згідно завдання в таблиці №4 та з’єднати їх

3) побудувати довільну лінію lтак, щоб вона перетнула площину А1В1С1 в точках 11 і 21, довільно визначити точку Д1

4) побудувати проекцію лінії l таточок 1, 2, Д на площину А2В2С2, визначити їх координати

5) вихідні дані та координати точок 1, 2, Д записати над основним написом

6) оформити креслення згідно вимог стандарту (розташування креслення, зображення ліній креслення, написи креслярським шрифтом)

Тема 22: Практична робота №10 «Побудова головних ліній площини».

Опрацювати: підручник В.Є. Михайленко «Інженерна графіка», п.1.2.3, ст.16-18.

Домашнє завдання: на форматі А4 виконати практичну роботу №10 згідно номера в списку групи та вихідних даних в таблиці №4 в такій послідовності:

1) накреслити осі координат, нанести шкалу

2) користуючисьтекстовим поясненням на ст.16-17 та графічним зразком на ст.18, рис.1.11, побудувати зображення проекцій точок А, В, С в площинах П1 і П2 за заданими координатами згідно завдання в таблиці №4 та з’єднати їх

3) довільно визначити розташування точки Д1, з’єднати її з точкою В1; з точки А1 побудувати перпендикуляр до відрізка В1Д1 – знайти точку 11;з точки С1 побудувати лінію, паралельну осі Х – знайти точку 21

4) виконати побудову в площині П2 за зразком на рис.1.11

5) вихідні дані та координати точок 1, 2, Д записати над основним написом

6) оформити креслення згідно вимог стандарту (розташування креслення, зображення ліній креслення, написи креслярським шрифтом)

Тема 23: Тематична атестація.

Опрацювати: повторити п.1.1-3.6, ст.14-71.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово дати відповіді на питання 1-12:

1.В чому полягає суть »методу  Монжа»?

2.Які площини утворюють перший октант простору?

3.Як утворюються осі  X, Y, Z ?

4.Які координати визначають розташування точки в просторі?

5.Яка умова належності точки до площини проекцій, до осі координат?

6.Які координати на епюрі визначають відповідно фронтальну, горизонтальну та профільну проекції точки?

7.Які положення може займати пряма по відношенню до площин проекцій?

8. В чому полягає різниця між прямою загального положення та прямою окремого положення?

9.В чому полягає різниця між прямою рівня та прямою проектуючою?        

10.Як визначити натуральну величину відрізка прямої рівня?

11. Якими методами визначають натуральну величину відрізка прямої загального положення?

12. Яка стала координата визначає відповідно фронтальну, горизонтальну та профільну пряму?

Оцінювання: одна правильна відповідь – 1 бал

Таблиця №1. Вихідні дані для практичної роботи №2

https://docs.google.com/document/d/1kYA8xJwFUwX-uKZJM9X4as6uwJIvwRvJ6uRVZPjuUR0/edit?usp=sharing

Таблиця №2. Вихідні дані для практичної роботи №3

https://docs.google.com/document/d/1KkYZD55kaPmQSacoxPJUdo6qLE0Rct-aAyv1CrmWTMo/edit?usp=sharing

Таблиця №3. Вихідні дані для практичних робіт №4, 5, 6

https://docs.google.com/document/d/1uFV6s5l_y0Z_brDcIglZz4eQT4wjtwK38U2DfVQkuGk/edit?usp=sharing

Тема 24: Креслярські інструменти і приладдя.

Опрацювати: п.2.1, ст.83-87.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на питання 1-5 на ст.87.

Тема 25: Вимоги стандартів до оформлення креслень.

Опрацювати: п.2.2, ст.88-103.

Домашнє завдання: створити конспект; письмово відповісти на питання 1-10 на ст.103.

Тема 26, 27: Практична робота №11 «Зображення рамки креслення, основного напису, написів креслярським шрифтом».

Опрацювати: повторити п.2.1-2.2, ст.83-103.

Домашнє завдання: виконати практичну роботу №11.

Завдання для практичної роботи №11:

 • на міліметровому папері формату А4 нанести рамку креслення, основний напис згідно вимог стандарту
 • виконати написи великих та малих літер українського алфавіту та цифр креслярським шрифтом: тип А №10; тип Б №7.
 • оформити креслення згідно вимог стандарту.

Тема 28: Геометричні побудови. Поділ кола на рівні частини.

Опрацювати: п.2.3.1-2.3.3, ст.105-106; розглянути рисунки 2.38-2.46.

Домашнє завдання: виконати побудови відповідно до рис.2.38-2.46 в зошиті.

Тема 29: Дотичні прямі і кола. Спряження.

Опрацювати: п.2.3.4, 2.3.5, ст.106-116; розглянути рисунки 2.47-2.72.

Домашнє завдання: дати відповіді на запитання та виконати вправи для самоперевірки 1-10 на ст.116 в зошиті.

Тема 30, 31: Практична робота №12 «Побудова зображення деталі з елементами поділу кола на рівні частини».

Опрацювати: повторити п.2.3.1-2.3.3, ст.104-106.

Домашнє завдання: виконати практичну роботу №12.

Завдання для практичної роботи №12:

 • обрати варіант завдання згідно номера в списку групи
 • на форматі А3 нанести рамку креслення, основний напис згідно вимог стандарту
 • виконати зображення деталі за вказаними розмірами; нанести розміри
 • оформити креслення згідно вимог стандарту.

 Тема 32, 33: Практична робота №13 «Побудова зображення деталі з елементами спряження».

Опрацювати: повторити п.2.3.4-2.3.5, ст.106-116.

Домашнє завдання: виконати практичну роботу №13.

Завдання для практичної роботи №13:

 • обрати варіант завдання згідно номера в списку групи
 • на форматі А3 нанести рамку креслення, основний напис згідно вимог стандарту
 • виконати зображення деталі за вказаними розмірами; нанести розміри
 • оформити креслення згідно вимог стандарту.

Тема 34: Тематична атестація.

Опрацювати: повторити п.2.1-2.4.2, ст.83-126.

Домашнє завдання: створити конспект, письмово відповісти на запитання 1-10 на ст.126.;

заочна
Підручник: Хмеленко О.С. Нарисна геометрія
Групи Ад1аз,Бм1аз 
I семестр

 Теми для опрацювання: створити конспект тем 1, 2 в зошиті.

Тема 1. Координати точки та її проекції

              Опрацювати: п.1.1, 1.2 ст.26-28.

 Тема 2. Положення прямих відносно площин проекцій

              Опрацювати:  п.2.1-2.5 ст.36-43

Практичні роботи №1, 2: виконати завдання №1, 2 на аркушах формату А4.

Вихідні дані для виконання практичних робіт № 1, 2 знаходяться відповідно в таблицях №1, 2 згідно номера в списку.

Завдання №1

        Побудувати проекції точок А, В, С, Д так, щоб точка А належала площині П2, точка В —  площині П1, точка С – осі Х, точка Д – була рівновіддалена від площин проекцій П1, П2, П3.

Завдання №2

        Побудувати проекцію прямої АВ загального положення за заданими координатами; знайти координати довільної точки С, яку визначити на проекціях прямої АВ. 

Таблиця №1. Вихідні дані для практичної роботи №1

в спискуКоординати точок
АВСД
xyzxyzxyzxyz
130012253504000505050
230015203504000505050
33705151502500404040
441020321004300505050
517025472103500454545
630022353004000353535
737042254005000606060
820040302003500454545
930042153003600505050
1043020354005000656565
1145010402501500555555
121504003004200555555
1345020151003000404040
145040303004500606060
1535045154002500474747
1630020203803000606060
1742010104002500505050
1820040353004000505050
1950025201003800464646
204503281003500505050
2135015402003000454545
2245020151003000404040
2346020201004500555555
2432040421502000404040
2530024203504500606060
263501010803800454545
2728043501204500656565
284105181003000606060
2935017241202800454545
3028048455001300505050

Таблиця №2. Вихідні дані для практичної роботи №2

в спискуКоординати точок
АВ
xyzxyz
1581011192634
21610353245    15
3571012202835
448201331847
54538162441   45
6432730181149
7204517425730
833221642654
9422345311837
10392556154035
11155030452045
12274218151951
1355201540565
1410550404025
15603015255545
1641388215248
1767445561537
18134843411932
1947109324845
20351553656020
21254520106040
22602520451070
2367151927744
24511327344149
25481432604517
26651615252845
27181147275461
2850456361540
29431225186245
30374564122336

Індивідуальна робота
(виконати завдання №3 та надіслати для перевірки)

Завдання №
Визначити натуральну величину відрізка АВ прямої загального положення і кутів нахилу його до площин проекцій П1, П2, П3 методом прямокутного трикутника

Вихідні дані для виконання індивідуальної роботи знаходяться в таблиці №3 згідно номера в списку.

Таблиця №3Вихідні дані для індивідуальної роботи

в спискуКоординати точок
АВ
xyzxyz
150241030843
2104030203010
34742951830
461518173745
5584010152548
6213854601831
7104770401750
8504212351746
935284891264
10421030645070
1145540251520
1255486151020
1347109324845
1445540152528
15255010356040
1660501053055
176568620552
1850607151030
19521048182526
20521514375350
21304510401020
22502415351150
235226932645
24431512282748
25183719421736
2650456361540
27134851633118
28621048182526
29581524314810
3027846603512

ІІ семестр
Групи АД1аз, БМ1аз
Підручники: 1. Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М. Інженерна графіка
2.Волошкевич П.П. Технічне креслення та комп’ютерна графіка

Тема3. Вимоги стандартів до оформлення креслень           

            Опрацювати: п.2.2, ст.88-103

Тема4. Проекційне креслення

             Опрацювати: п.2.4, ст.117-126

Індивідуальна робота
Виконати завдання 1 і завдання 2.
Термін виконання роботи: 01.06.2022 року

Завдання 1.

Тест 1

 1. Розріз і переріз зображують:

а) штриховими лініями

б) суцільними товстими ( основними) лініями

в) суцільними тонкими лініями

 1. Вигляд зверху розташований:

а)  на профільній площині проекцій

б) на фронтальній площині проекцій

в)  на горизонтальній площині проекцій

3.Розріз і переріз виконують:

а) для повного уявлення про зовнішній вигляд деталі

б) для повного уявлення про внутрішню будову деталі

в) обов’язково для деталей різної складності

4.Розріз і переріз:

а) не мають спільного зображення

б) мають спільне зображення, яке не потрапляє в січну площину

в) мають спільного зображення, яке потрапляє в січну площину

5.Вигляд зліва розташований:

а) на профільній площині проекцій

б) на горизонтальній площині проекцій

в) на фронтальній площині проекцій

6.Головний вигляд розташований:

а)  на горизонтальній площині проекцій

б) на фронтальній площині проекцій

в)  на профільній площині проекцій

Завдання 2. Виконати написи літер українського алфавіту (великих і малих) та цифр на міліметровому папері формату А4 таким шрифтом:

 • тип А №10-з великої літери
 • тип Б № 7-з великої літери
 • тип А №5-всі великі літери

Зразок написання літер та цифр знаходиться в підручнику Інженерна графіка на сторінках 94-95, рисунки 2.12, 2.14.

Групи АД2аз, БМ2аз

Підручники: 1)Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М. «Інженерна графіка»

                        2)Волошкевич П.П. «Технічне креслення та комп’ютерна графіка»

Теми для опрацювання: створити конспект тем 1, 2 в зошиті.

Тема1. Типові елементи деталей

             Опрацювати: 1)-п.3.4 ст.170-200.

Тема2. Складальне креслення

             Опрацювати: 1)-п.3.6 ст.235-250.

Виконати тестові завдання: Тест 1 «Типові елементи деталей» і Тест 2 «Складальне креслення» та обов’язково надіслати для перевірки.

Тест 1

 1. Деталь-це:

       а) виріб, який не містить складальних операцій

       б) складальна одиниця

       в) виріб, який містить складальні операції

 1. Деталь-це:

         а) виріб, який виготовлений з матеріалів різних марок

         б) виріб, для виготовлення якого неважлива кількість марок матеріалів

         в) виріб, який виготовлений з матеріалу однієї марки

 1. Елемент деталі-це:

         а) поверхня геометричної форми

         б) частина деталі, яка має певне призначення

         в) мікронерівність на поверхні деталі

 1. Деталі поділяються з точки зору функціонування на:

         а) типові та оригінальні

         б) взаємопов’язані та самостійні

         в) захисні та декоративні

 1. Деталі поділяються з точки зору приналежності на:

         а) захисні та декоративні

         б) стандартні та оригінальні

         в) взаємопов’язані та самостійні

 1. Типові елементи деталей використовують:

         а) тільки для спеціальних виробів

         б) для виробів найрізноманітнішого призначення

         в) для будь-яких виробів

Тест 2

 1. Складальне креслення-це:

          а) креслення деталі

          б) креслення складальної одиниці

          в) креслення схем

 1. Складальним кресленням є:

         а) креслення загального вигляду, габаритне та монтажне креслення

         б) креслення схем

         в) робоче креслення

 1. На складальному кресленні всі розміри поділяються на дві групи:

         а) встановлювальні та приєднувальні

         б) монтажні та габаритні

         в) виконавчі та довідкові

 1. Специфікація-це:

         а) документ, який визначає склад складальної одиниці

         б) текстовий напис

         в) табличний напис

 1. Специфікація на складальному кресленні розташовується:

         а) в довільному місці

         б) над основним написом або на форматі А4 в пояснювальній записці

         в) тільки на форматі А4

Контрольна робота: написати літери українського алфавіту (великі і малі) та цифри на міліметровому папері формату А4 шрифтом: 1) тип А №10; 2) тип Б №7 та здати 28.11.2020 року.

Зразок написання літер та цифр — в підручнику «Інженерна графіка» на сторінках 94-95, рисунки 2.12, 2 14.    

Практичні роботи №1, 2: виконати завдання №1, 2 на аркушах формату А3.

    Завдання №1. Виконати зображення деталі відповідно до завдання та оформити креслення згідно вимог стандарту на креслярському папері формату А3 (по темах «Поділ кола на рівні частини», «Спряження»).

Зображення однієї деталі обрати довільно: підручник Волошкевич П.П. «Технічне креслення та комп’ютерна графіка», ст.20-21, рис.40 а-л.

     Завдання №2.  Виконати три вигляди деталі за аксонометричною проекцією і необхідний розріз та оформити креслення згідно вимог стандарту на креслярському папері формату А3 (по темам: «Аксонометричні проекції», «Площини проекцій», «Вигляди», «Розрізи»).

Зображення однієї деталі обрати довільно: підручник Волошкевич П.П. «Технічне креслення та комп’ютерна графіка», ст.34, рис.64 а-е