Правила прийому фахового молодшого бакалавра

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

на навчання до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації».

I. Загальні положення

1. Правила прийому розроблені Приймальною комісією комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж автомобільного транспорту та будівельної механізації»  (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2024 році (далі – Умов прийому).

2. Заклад   освіти І рівня акредитації — комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж автомобільного транспорту та будівельної механізації» — оголошує прийом для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг (серія АЕ № 636720, від 19.06.2015 року, акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти  комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж автомобільного транспорту та будівельної механізації» наказу Міністерства освіти і науки №109-л від 22.05.2017 року, наказу Міністерства освіти і науки України «Про ліцензування освітньої діяльності» №957-л від 11.09.2019 року про оформлення ліцензії на впровадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти та Правил прийому.

3. Прийом на навчання для здобуття фахової перед вищої освіти  здійснюється на конкурсній основі.

4. Організацію прийому вступників для здобуття фахової перед вищої освіти  здійснює приймальна комісія. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну   комісію    закладу    освіти,    розробленим    з    урахуванням вимог Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію закладу освіти оприлюднюється на його офіційному вебсайті (вебсторінці).

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для відповідного наказу та/або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти  до КПКАТБМ, вирішуються приймальною  комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті (вебсторінці) закладу освіти не пізніше наступного дня після його прийняття.

5. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

вступ на основі (основа вступу) – раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень або освітній ступінь та відповідний рівень Національної рамки кваліфікацій (далі – НРК), на основі якого здійснюється вступ для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (базової середньої освіти (далі – БСО), повної загальної (профільної) середньої освіти (далі – ПЗСО), освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» (далі – КР), освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра – 5 рівень НРК (далі – НРК5), освітнього ступеня бакалавра – 6 рівень НРК (далі – НРК6), освітнього ступеня магістра (освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліста) – 7 рівень НРК (далі – НРК7));

вступне випробування – очне, дистанційне або змішане (за рішенням закладу освіти; для осіб, які проживають та знаходяться на тимчасово окупованій території – за зверненням вступника) оцінювання підготовленості вступника, що проводиться у формі вступного іспиту, співбесіди чи конкурсу творчих та/або фізичних здібностей (далі – творчого конкурсу), за результатами якого виставляється одна позитивна оцінка за шкалою 100–200 (з кроком не менше ніж   в один бал, що включає до десяти додаткових балів за успішне закінчення підготовчих курсів для вступу до закладу освіти) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»);

вступник – особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій;

заява на участь у конкурсному відборі до закладу освіти (далі – заява) – запис, що вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі– ЄДЕБО) в електронній формі, заповненій вступником онлайн в особистому електронному кабінеті вступника, або закладом освіти на підставі заяви, поданої вступником у паперовій формі, та містить відомості про обрані ним заклад освіти, та конкурсну пропозицію;

конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція закладу освіти щодо кількості місць для прийому вступників на певні спеціальності, форму здобуття освіти, курс, переліку конкурсних предметів, строку навчання на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня «кваліфікований робітник». Розрізняють основні та не бюджетні конкурсні пропозиції;

конкурсний бал – оцінка досягнень вступника, яка визначається результатом вступного випробування та іншими конкурсними показниками з округленням до одиниці відповідно до  Порядку та Правил прийому;

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів та/або мотиваційних листів для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра відповідно до цих  Правил;

мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну конкурсну пропозицію (заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником додаються копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію;

небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на якій не передбачено місць для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням);

особистий електронний кабінет вступника – вебсторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до закладу освіти та контролює її статус;

статус заяви – параметр заяви, поданої в електронній або паперовій формі, що встановлюється закладом освіти в ЄДЕБО. Статуси заяви, поданої в електронній формі, також відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Параметр «Статус заяви» може набувати таких значень:

«Зареєстровано в ЄДЕБО» – підтвердження факту подання заяви до обраного вступником закладу освіти;

«Потребує уточнення вступником» – заяву прийнято закладом освіти до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Одночасно з присвоєнням заяві цього статусу заклад освіти зазначає перелік даних, які потребують уточнення, та спосіб їх подання;

«Зареєстровано в закладі освіти» – заяву прийнято закладом освіти до розгляду та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі або допуск до вступних випробувань;

«Відмовлено закладом освіти» – зареєстровану заяву вступника не допущено до участі у конкурсному відборі або у вступних випробуваннях на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння заяві цього статусу заклад освіти зазначає причину відмови;

«Скасовано вступником» – подана заява вважається такою, що не подавалась. Цей статус присвоюють заяві, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до присвоєння заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником»;

«Скасовано закладом освіти» – подана заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано закладом освіти за рішенням приймальної комісії, за умови виявлення закладом освіти технічної помилки, зробленої під час внесення даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

«Деактивовано (у зв’язку із зарахуванням на навчання за державним (регіональним) замовленням)» – подана заява вважається такою, що не подавалась, якщо вступника включено до наказу про зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням;

«Допущено до конкурсу» – власника зареєстрованої заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за державним або регіональним замовленням, та на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб;

«Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» – власника зареєстрованої заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Статус присвоюється у таких випадках:

вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб відповідно до Порядку прийому;

вступник у встановлені строки не виконав вимог Порядку прийому для зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням, але за рішенням приймальної комісії допущений до конкурсного відбору на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб;

вступника зараховано за іншою заявою на навчання за державним або регіональним замовленням, але він також має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб;

«Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням)» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням. У разі присвоєння заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник повинен виконати вимоги для зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням;

«Виключено зі списку рекомендованих (навчання за державним (регіональним) замовленням)» – вступник втратив право бути зарахованим до закладу освіти на навчання за державним або регіональним замовленням у зв’язку з невиконанням вимог Порядку прийому або їх порушенням. При присвоєнні заяві такого статусу заклад освіти обов’язково зазначає причину виключення;

«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. У разі присвоєння заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги до зарахування;

«Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» – вступник втратив право бути зарахованим до закладу освіти на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб у зв’язку з невиконанням

вимог Порядку прийому або їх порушенням. При присвоєнні заяві такого статусу заклад освіти обов’язково зазначає причину виключення;

«Включено до наказу (навчання за державним (регіональним) замовленням)» – наказом про зарахування вступника зараховано до закладу освіти на навчання за державним або регіональним замовленням;

«Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)»

– наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до закладу освіти на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб;

«Скасовано зарахування» – скасовано зарахування вступника до закладу освіти;

технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньо-професійної програми освітньо-професійного ступня фахового молодшого бакалавра на основі здобутих раніше компетентностей;

чергова сесія прийому заяв – період прийому заяв та документів під час вступної кампанії, визначений Правилами прийому закладу освіти, від трьох до тридцяти календарних днів.

Термін «закордонні українці» вжито у значенні, наведеному в Законі України «Про закордонних українців».

Терміни «тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована територія)», «адміністративна межа», «лінія зіткнення» вжито в значеннях, наведених в Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законах України «Про фахову передвищу освіту», «Про освіту», «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах»

Поняття «територія активних бойових дій», «територія активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси» та

«територія можливих бойових дій» вживаються у значеннях наведених у постанові Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2022 року № 1364 «Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією».

ІІ. Прийом на навчання для здобуття  фахової передвищої освіти

1. На навчання до КПКАТБМ для здобуття фахової перед вищої освіти приймаються:

 • вступники на основі КР;
 • вступники на основі НРК5;
 • вступники на основі НРК6, НРК7.

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю приймаються вступники на основі НРК5, НРК6, НРК7 або особи, які на базі вступу ПЗСО здобувають освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

2. Вступники приймаються на перший рік навчання. Вступники на основі КР можуть  прийматися на перший рік навчання за освавітньо-професійною програмою зі скороченим строком навчання.

Відраховані здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можуть бути поновленими для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового  молодшого бакалавра на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність у тому самому або іншому закладі освіти на такий самий або попередній рік навчання.

3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №266 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07 липня 2021 року№ 762).

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує заклад освіти, що здійснює підготовку за  освітньо-професійним ступенем фахового  молодшого бакалавра відповідно до наявних ліцензій, та вносить до ЄДЕБО у визначені цими Правилами строки.

4. Особливості прийому на навчання осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративній межі або які переселилися з неї після 24 лютого 2022 року, в  частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для  здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2022 року № 726) (далі – наказ № 271).

ІІІ. Джерела фінансування здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється:

 • за рахунок видатків місцевого бюджету у комунальних закладах освіти (регіональне замовлення);
 • за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту);

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову передвищу освіту в державних і комунальних закладах освіти на конкурсній основі відповідно до стандартів освіти, якщо  вони не здобули фахову передвищу освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень  молодшого спеціаліста впродовж восьми попередніх  років за кошти державного або місцевого бюджету. Це обмеження не застосовується до учасників бойових дій та вступників до військових коледжів сержантського складу і фахових коледжів із специфічними умовами навчання.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо- кваліфікацій рівень кваліфікованого робітника з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти, не можуть вступати для здобуття освітньо- професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі БСО.

 3.  Особи, які здобувають фахову передвищу освіту, мають право на здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними програмами у закладі фахової передвищої освіти, а також у декількох закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої (вищої) освіти за різними формами здобуття освіти, за умови отримання тільки однієї освіти за кошти державного або місцевого бюджету.

Не допускається одночасне навчання:

 • за двома чи більше освітньо-професійними програмами денної та/або дуальної форми здобуття освіти;
 • за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного або місцевого бюджету.

ІV. Обсяги прийому та обсяги регіонального замовлення

1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною спеціальністю.

Ліцензований обсяг встановлюється для кожної спеціальності і визначає максимальну кількість здобувачів освіти фахової передвищої освіти на одному курсі (році навчання), яким заклад освіти може одночасно забезпечити здобуття фахової передвищої освіти відповідно до ліцензійних умов.

2. Прийом на навчання за регіональним замовленням (за кошти місцевого бюджету) здійснюється на спеціальності та форми здобуття фахової передвищої освіти, за якими воно сформоване  регіональним замовником. Регіональні замовники здійснюють розміщення регіонального замовлення в розрізі закладів освіти, спеціальностей (спеціалізацій, предметних спеціальностей, конкурсних пропозицій – у разі необхідності), форм здобуття освіти та основі здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра.

 Розподіл місць регіонального замовлення між основними конкурсними пропозиціями в межах відповідної спеціальності КПКАТБМ здійснює самостійно.

Прийом на навчання за кошти місцевого бюджету  (за регіональним замовленням) здійснюють заклади освіти, які мають ліцензію на підготовку здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра за відповідними спеціальностями, отриману не пізніше 31 грудня 2023 року, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 31 травня 2024 року.

3. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається закладом освіти у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти та загальним обсягом бюджетних місць. Цей обсяг коригується з урахуванням  фактичного виконання регіонального замовлення.

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається закладом освіти у межах ліцензованого обсягу з урахування його поділу за формами здобуття освіти.

Загальний обсяг бюджетних місць для основних конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначаються у Правилах прийому в межах ліцензійного обсягу (після отримання необхідної інформації від державного (регіонального) замовника) та оприлюднюються на офіційному вебсайті (вебсторінці) закладу освіти.

 У. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 1. Для вступників на основі основі КР

1) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня

2) медичні огляди та інші доконкурсні процедури, які визначені установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору на відповідні конкурсні пропозиції, профодяться у терміни, визначені Правилами прийому, але не пізніше дня, що передує дню завершення прийому заяв;

3) прийом заяв та документів, визначених розділом VІ Порядку, розпочинається 05 липня;

4) реєстрація заяв та документів закінчується:

о 18.00 год 22 липня – для осіб які вступають на основі співбесіди або фахового випробування;

5) додатковий набір (не більше двох чергових сесій реєстрації заяв) виключно за кошти фізичних або юридичних осіб заклад освіти оголошує Правилами прийому;

Тривалість кожної сесії реєстрації заяв не менше трьох та не більше тридцяти календарних днів.

6) співбесіди та фахові випробування проводяться з 23 липня по 01 серпня включно;

7) рейтингові списки вступників за кожною конкурсною пропозицією із зазначеням рекомендованих до зарахування формуються на основі конкурсного бала з повідомленням про отрмання чи неотримання ними рекомендацій за відповідним джерелом фінансування та оприлюднюється не пізніше 12:00 год 07 серпня;

8) вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення до 12:00 год 12 серпня;

9) зарахування вступників відбувається:

 • за регіональним замовленням – не пізніше 12:00 год 14 серпня;
 • за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 12:00 год. 30 серпня, додаткових набір – не пізніше 31 жовтня;

3. Для інших категорій вступників строки однієї або двох чергових сесій прийому заяв та документів, конкурсного відбору і зарахування на навчання визначається Правилами прийому (при цьому прийом документів починається не раніше 01 липня, зарахування на місця державного або регіонального замовлення закінчується не пізніше 31 серпня, крім випадків, визначених розділом XV цього Порядку, за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 31 жовтня).

VІ. Порядок реєстрації заяв та документів для участі у конкурсному відборі

 1. Вступники на навчання для здобуття фахової передвищої освіти  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника  реєструють заяви:

 • тільки в електронній формі (через електроний кабінет в ЄДЕБО на вебсайті за адресою https://vstup/edbo.gov.ua , крім визначених у цьому пункті випадків;
 • військово-облікового документа (у військовозобов’язаних та резервістів – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а у призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці), крім випадків, передбачених законодавством;
 • тільки в паперовій формі (у зв’язку з неможливістю зареєструвати особистий електронний кабінет вступника):
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про раніше здобуту освіту (основу вступу), інформація про який відсутня в ЄДЕБО, за умови що документи про освіту видані до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу освіти у довільній формі.

Вступники самостійно створюють особистий електронний кабінет   вступника в ЄДЕБО в консультаційному центрі будь-якого закладу освіти:

 • за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо);
 • у документі про раніше здобуту освіту (основу вступу);
 • у даних учасників ЗНО / НМТ.

Зазначені вступником дані, передбачені у пункті 1 цього розділу, перевіряються в ЄДЕБО. Здійснюється співставлення даних вступника у документі про освіту, що міститься в Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО, з даними сертифіката ЗНО / сертифіката НМТ, а в разі їхньої відсутності – з даними документа, що посвідчує особу, що міститься у картці фізичної особи в ЄДЕБО або вказувались у замовленні документа про базову, повну загальну середню освіту.

У разі збігу цих даних на зазначену вступником адресу електронної пошти відправляється повідомлення для активації особистого електронного кабінету вступника. У випадку, коли в ЄДЕБО вже наявна інформація щодо особи з такими самими даними (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження), вступник додатково зазначає дані одного із документів, що міститься в ЄДЕБО (серію (за наявності) та номер документа про освіту або документа, що посвідчує особу). У разі розбіжності даних вступник отримує відповідне інформаційне повідомлення щодо порядку дій для усунення невідповідності.

Активація особистого електронного кабінету вступника в ЄДЕБО надає вступнику можливість доступу до особистого електронного кабінету вступника на вебсайті за електронною адресою https://vstup.edbo.gov.ua/. Доступ до особистого електронного кабінету вступника здійснюється з використанням логіну та паролю, вказаних при реєстрації. При невдалій спробі увійти до особистого електронного кабінету вступника на електронну пошту, вказану при реєстрації, відправляється відповідне повідомлення.

В особистому електронному кабінеті вступник вносить номери контактних телефонів (мобільний вступника, та/або мобільний одного з батьків або законного представника неповнолітнього вступника, та/або домашній) із зазначенням телефонних кодів у міжнародному форматі для можливості оперативного зв’язку закладу фахової передвищої освіти з вступником, а також завантажує кольорову фотокартку розміром до 1 Мб у форматі jpg із співвідношенням сторін 3 х 4.

До подання першої заяви вступник може замінити внесені номери телефонів. За потреби вступник зазначає додаткові документи про раніше здобуту освіту, дані сертифікатів ЗНО / сертифіката НМТ різних років відповідно до Порядку прийому.

2. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу, подают заяви тільки в паперовій формі.

3. Заява в електроній формі реєструється вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією закладу освіти і порядку, визначеному законодавством.

Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника;
 • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
 • серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу вступу);
 • номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання / сертифіката національного мультипредметного тесту. У разі наявності даних різних років та іспитів вказується будь-який з передбачених до використання на відповідній основі вступу, визначений цим Порядком;
 • тип та номер документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання / сертифіката національного мультипредметного тесту);
 • реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах.

Особистий електронний кабінет вступника може бути заблокований технічним адміністратором ЄДЕБО у разі виявлення скомпрометованого логіну (за поданням Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA), зазначеного вступником при реєстрації електронного кабінету вступника.

4. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу освіти (за згодою закладу освіти або в разі перебування вступника на тимчасов окупованої території – дистанційно з використанням засобів електронного зв‘язку). Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день її прийняття.

5. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньо-професійної програми) та форми здобуття фахової передвищої освіти, інформацію про вступника.

Вступники, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території, або переселилися з неї після 01 січня 2024 року, зазначають це в заяві.

Під час подання заяв на основні конкурсної пропозиції вступники обов‘язково зазначають один з таких варіантів:

«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних або юридичних осіб, які повідомлені про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення.

До заяви вступник додає мотиваційний лист. До кожної заяви вступник додає текст мотиваційного листа, додатки до мотиваційного листа приймаються на визначеній Приймальною комісією закладу освіти електронній поштовій скриньці.

Мотиваційний лист додається вступником до заяви в паперовій формі, в ЄДЕБО в даних заяви вказується номер особової справи вступника у закладі освіти, де міститься мотиваційний лист

6. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»  (паспорт).
 • військово-облікового документа (у військовозобов’язаних та резервістів  – військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;
 • документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в ЄДЕБО.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2024 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом №271.

7. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних та резервістів – військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;
 • копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см та кольорову фотокартку в електронній формі ( у вигляді файлу розміром до 1 Мб).
 • медичну довідку (ф-086о)

 8. Особа, яка має підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, у разі недоступності в державних реєстрах відповідних документів до подання першої заяви має звернутись до одного із закладів фахової передвищої освіти (особисто або електронною поштою, якщо заклад фахової передвищої освіти спроможний дистанційно провести належну перевірку документів) та надати документи, що підтверджують указане право, для створення в ЄДЕБО картки фізичної особи та завантаження сканованих копій цих документів.

Відомості про документи (копії документів у разі їх відсутності в інформаційно-телекомунікаційних системах), що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов участі у конкурсному відборі особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення, вступник подає особисто або засобами електронного зв’язку одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, але не пізніше ніж 26 серпня (вступ на основі КР).

Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов участі у конкурсному відборі, унеможливлюють їх реалізацію.

9. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією КПКАТБМ. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

10. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення

11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає  рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до закладу освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО, але  не пізніше наступного дня після завершення прийому документів.

За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії присвоює заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому електронному   кабінеті   вступника:   «Зареєстровано   у   закладі   освіти»   або «Потребує уточнення вступником». При присвоєнні заяві статусу «Потребує уточнення вступником» уповноважена особа зазначає перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа приймальної комісії змінює статус заяви вступника на «Зареєстровано у закладі освіти».

У разі участі вступника у вступних випробуваннях заклад освіти при присвоєнні заяві, поданої в електронній формі, статусу «Зареєстровано у закладі      освіти» зазначає час, дату та місце проведення вступного випробування. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. При поданні заяви у паперовій формі час, дата та місце проведення вступного випробування повідомляються вступнику особисто або електронною поштою.

Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.

 1. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією  і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньо-професійної програми (спеціальності) фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим  (кваліфікованим електронним) підписом під час подання заяви.
 2. Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована закладом освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для паперових заяв та не пізніш як за день до дати закінчення подання електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про  допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.
 3. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий  за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних закладах вищої освіти ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 05 вересня 2022 року № 784), Порядку визнання в Україні документів про загальну середню, професійну (професійно-технічну), фахову передвищу освіту, що відповідають 2-5 рівням Національної рамки кваліфікацій, виданих закладами освіти іноземних держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 615/27060 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 05 вересня 2022 року № 784).

VІІ.Конкурсний відбір,  його організація та проведення

1. Конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється  за результатами вступних випробувань для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника:

 • екзамен з української мови  (онлайн-тестування);
 • фахове вступне випробування.

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до  Правил прийому.

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, зараховуються результати вступного іспиту з української мови (онлайн-тестування)  та фахового вступного випробування.

4. Конкурсний бал (КБ) обчислюється для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника  за формулою:

КБ = П1 + П2 + ОУ

де        КБ –конкурсний бал,

  П1 – оцінка вступного іспиту  з української мови;

  П2 – оцінка фахового вступного випробування;

  ОУ – бал призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій.

Оцінки вступних іспитів  виставляються за шкалою 100-200 балів.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій 2024 року, за умови їх проведення, останній доданок встановлюється рівним 100.

5. Заклад освіти у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення конкурсного бала з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі.

6. Програми вступних іспитів та фахових випробувань затверджує голова приймальної комісії закладу освіти не пізніше ніж 31 березня  відповідного року вступної компанії.

7.Програми вступних іспитів, фахових випробувань оприлюднюються на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти. У програмах містяться критерії оцінювання підготовленості вступників.

8. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням приймальної комісії) не з‘явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

9. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені закладом освіти, розглядає апеляційна комісія цього закладу освіти, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом закладу освіти.

10. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до ЄДЕБО.

 УІІІ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

 1. Спеціальними умовами участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття фахової передвищої освіти за кошти місцевого бюджету є:

— зарахування за результатами позитивної оцінки вступного випробування на місця державного або регіонального замовлення;

— переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення відповідно до цього Порядку осіб, які зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.

         2. Проходять вступні випробування та в разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»):

 • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа; особи, місцем проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території та перебувають на ній або які переселилися з неї     після 01 січня 2024 року; 
 • діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи з їх числа;
 • особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
 • діти загиблих (померлих) осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
 • особи, один з батьків яких був учасником бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби;
 • особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної     середньої освіти;
 • особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
 • особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу,– категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, (категорія 2),
 • особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) в населених пунктах, віднесених до території активних бойових дій (активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси) станом на 01 липня 2024 року, або тимчасова окупація яких Російською Федерацією завершилась після 24 лютого 2022 року і які перебувають на ній або здійснили внутрішнє переміщення з неї в календарний рік вступу;
 • діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», внесених до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, визнаних особами, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи        внаслідок збройної агресії проти України;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;

3. Якщо кількість вступників, яких рекомендовано до зарахування відповідно до пункту другого цього розділу та які підтверджують навчання, перевищує тридцять відсотків наданого загального обсягу бюджетних місць за певною спеціальністю (спеціалізацією), то заклад освіти може звернутись до відповідного державного (регіонального) замовника щодо збільшення загального обсягу бюджетних місць на обсяг цього перевищення в межах ліцензованого обсягу відповідної спеціальності.

4. Можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення відповідно до цього Порядку такі категорії осіб, зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, якщо вони здобули позитивну оцінку на співбесіді або творчому конкурсі у встановлені Правилами прийому строки:

 • особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) в населених пунктах, віднесених до території можливих бойових дій станом на 01 липня 2024  року;
 • особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 • діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

 ІХ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності: 

 • вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної оцінки вступного випробування на місця державного або регіонального замовлення;
 • вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

При проведенні конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та юридичних осіб побудова рейтингового списку за результатами вступних випробувань, результатами оцінювання мотиваційних листів, відповідно до Правил прийому, здійснюється у випадку перевищення кількістю вступників кількості місць ліцензованого обсягу, виділеного для них. В іншому випадку список вступників, рекомендованих до зарахування, формується в алфавітному порядку.

2. Рейтинговий список вступників впорядковується в межах кожної зазначеної в пункті першому цього розділу категорії: 

— за конкурсним балом від більшого до меншого. 

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

— прізвище, ім’я та по батькові вступника; 

— конкурсний бал вступника ;

— ознака підстав для зарахування за результатами позитивної оцінки вступного випробування на місця державного або регіонального замовлення;

— освітньо-професійний ступінь, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти;

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення, адміністративної межі, особливо небезпечна територія (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 24 лютого 2022 року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах за їх зверненням.

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО.

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти регіонального бюджету (за регіональним замовленням) за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО та затверджуються рішенням приймальної комісії.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

6. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.

7. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування відображається в ЄДЕБО

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

Х. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

1. Особи, які отримали повідомлення в електронному кабінеті про рекомендування до зарахування на місця регіонального замовлення, у строк, визначений в розділі V цього Порядку, можуть підтвердити вибір одного місця навчання в електронному кабінеті або (в разі відсутності електронного кабінету) особисто в закладі освіти чи засобами електронного зв’язку з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Підставою для зарахування особи на навчання є підтвердження вибору місця навчання, виконання вимог Правил прийому та укладення договору про надання освітніх послуг між закладом освіти та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін. Договір про надання освітніх послуг може бути укладений дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів.

Особи, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та знаходяться на ній, можуть укласти договір про навчання  впродовж трьох місяців після початку навчання, а його відсутність не  перешкоджає наказу про зарахування. В іншому випадку наказ про зарахування  скасовується в частині зарахування такої особи.

2. У разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб додатково укладається договір (контракт) між закладом освіти та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

3. Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця державного або регіонального замовлення за однією або кількома конкурсними пропозиціями і не підтвердили вибір місця навчання за однією з них у строки, визначені в розділі V цього Порядку, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням чи переведення на такі місця. Після       підтвердження вибору місця навчання заяви на місця державного або регіонального замовлення за іншими конкурсними пропозиціями вважаються в ЄДЕБО заявами тільки на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, зміна вибору місця навчання за державним або регіональним замовленням не припускається.

Після внесення до ЄДЕБО наказу про зарахування всі інші заяви вступника    деактивуються, але можуть бути поновлені вступником у статусі заяв тільки на місця за кошти фізичних або юридичних осіб.

4. Порядок підтвердження вибору місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому і передбачає підтвердження вибору місця навчання в електронному кабінеті вступника.

Договір (контракт) про надання освітніх послуг між закладом освіти та фізичною (юридичною) особою, у разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, укладається після видання наказу про зарахування. Якщо договір не буде укладено впродовж десяти календарних днів (трьох місяців для вступників місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та знаходяться на ній) з дати    видання наказу про зарахування, то цей наказ скасовується в частині зарахування   такої особи.

ХI. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не підтвердили вибір місця навчання в строк, визначений для виконання вимог до зарахування на місця регіонального замовлення, в розділі V цього Порядку, або не забезпечили в повному обсязі підстав для зарахування особи на навчання, передбачених у пункті 1 розділу X цього Порядку.

 2. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому

 ХІІ. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані за кошти фізичних, юридичних осіб

 1. Заклад освіти самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми здобуття освіти та місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які були надані рекомендації до зарахування до цього закладу освіти за відповідною спеціальністю, в порядку, визначеному пунктами 6, 7 розділу IX цього Порядку, та анулює їх в порядку, визначеному пунктом 1 розділу XI цього Порядку

2. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:

 

ХІІ. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані за кошти фізичних, юридичних осіб

1. Заклад освіти  здійснює підготовку на бюджетній формі навчання  тільки за регіональним замовленням.

2. Переведення на вакантні місця (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:

 • особи, які зазначені в пункті 4 розділу VIII цього Порядку, в разі наявності документів, що підтверджують право на спеціальні умови зарахування;
 • особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця державного (регіонального) замовлення в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу ІX цього Порядку.

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому цього пункту, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

3. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального)  замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-третьому пункту 2 цього розділу, заклад освіти використовує для цього вакантні місця державного (регіонального) замовлення з інших спеціальностей цієї галузі. Надалі для переведення на місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзаці другому пункту 2 цього розділу, можуть бути використані вакантні місця інших галузей знань, цієї або іншої форми здобуття освіти (після переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-третьому пункту другого цього розділу за відповідною спеціальністю та формою здобуття освіти), про що негайно ставить до відома відповідного державного (регіонального) замовника.

4. Невикористані після цього місця державного (регіонального) замовлення вважаються такими, що не розміщені в закладі освіти. Заклад освіти повідомляє державного (регіонального) замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм здобуття освіти. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзаці другому пункту 2 цього розділу, заклад освіти надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих з інших закладів. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного (регіонального) замовника

 

XІІІ. Наказ про зарахування, спеціальний конкурс

 

1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником закладу освіти на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на  вебсайті закладу освіти у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом V цього Порядку.

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XVI Порядку, наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

3. Зараховані особи можуть бути виключені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до закладу освіти за власним бажанням, відраховані із закладу освіти за власним бажанням, у зв‘язку з чим таким особам повертаються подані ними документи. Документи повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування на підставі наказу керівника закладу освіти.

4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктом 2-4 цього розділу, місце (місця) може проводитись спеціальний конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію.

ХІV. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до закладу фахової передвищої освіти України

 

1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства в закладі освіти не здійснюється.

 

 

XV. Вимоги до Правил прийому

 

1.           Правила прийому в 2024 році розроблені відповідно до законодавства України та Порядку прийому, затверджуються педагогічною радою закладу освіти, розміщується на вебсайті закладу освіти і вносять до ЄДЕБО не пізніше, як до 20 квітня 2024 року. Правила прийому діють до 31 грудня 2024 року.

2.           Правила прийому оприлюднюються державною мовою.

Правила прийому містять:

—           освітньо-професійні програми, а також конкурсні пропозиції, за якими здійснюється прийом: «Автомобільний транспорт», «Галузеве машинобудування»;

—           порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників;

—           строки прийому заяв та документів починаються 01 липня; 

—           перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають складати іспити для вступу;

—           початок роботи приймальної комісії —  01 березня 2024 року;

—           прийом заяв та документів закінчується о18.00 22 липня (денна форма навчання);

—           фахове випробування проводиться  з 23 липня по 01 серпня включно;

—           рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування, формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра та оприлюднюється не пізніше 12:00 год 07 серпня

—           вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування до 12:00 год. 12 серпня; 

3.           зарахування вступників відбувається: за державним або регіональним замовленням – не пізніше 12:00 год 14 серпня; за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 12:00 год 30 серпня, додатковий набір – не пізніше 31 жовтня

4.           Програми співбесід фахових випробувань оприлюднюються на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти www.budmechavto.com.ua

5.           До 10 квітня 2025 року заклад освіти, що претендує на отримання місць за регіональним замовленням на підготовку за освітньо-професійним  ступенем фахового молодшого бакалавра для верифікації переліку спеціальностей вносить до ЄДЕБО основні конкурсної пропозиції.

6.           Обсяг прийому за кошти фізичних осіб на основні конкурсні пропозиції  визначені в Правилах прийому в межах різниці  між ліцензованим обсягом з урахування його поділу за формами здобуття освіти.

 

XІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому дна навчання

 

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми освітній омбудсмен та/або представник Служби освітнього омбудсмена, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації) акредитовані приймальною комісією.

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальною комісією. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії.

3. Заклад освіти створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним (регіональним) замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою) оприлюднюються на веб-сайті закладу освіти не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проєктом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті.

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на спеціальні умови вступу, про участь в учнівських олімпіадах, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання (національного мультипредметного теста), про трудовий договір на працевлаштування для здобуття освіти за дуальною формою є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітньо-професійними програмами), осіб (прізвище та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендування до зарахування до закладу фахової перед вищої освіти здійснюється на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» вебсайт  ЄДЕБО за адресою   https://vstup.edbo.gov.ua/offers/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО).

Таблиця 1

Перелік

спеціальностей  за освітньо-професійним ступенем, за якими оголошується прийом на навчання

Фаховий молодший бакалавр

(скорочена програма навчання на основі  диплому кваліфікованого робітника)