Правила вступу кваліфікованих робітників

І. Загальна частина

1.1. Ці правила розроблені відповідно до вимог  законодавства України, Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 №499 (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки від 09.04.2014 №344, від 07.02.2019 №152, від 12.12.2019 №1550, від 10.06.2022 №541, від 12.06.2023 №716).

1.2. До комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж автомобільного транспорту та будівельної механізації» (далі – Заклад професійної (професійно-технічної) освіти) приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Особливості прийому до Закладу професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від  01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.04.2021 року за № 505/36127, в редакції наказу Міністерства освіти і науки від 10.08.2022 №726.

1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

 Іноземці, особи без громадянства та особи, яким надано статус закордонного українця, здобувають професійну (професійно-технічну) освіту в Закладі професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до чинного законодавства України.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до Закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до Закладу професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється для здобуття: професій  за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник»;

спеціальностей за освітньо-професійним ступенем фахової передвищої освіти «фаховий молодший бакалавр».

1.5.  Прийом  до Закладу професійної (професійно-технічної) освіти для здобуття освіти за рахунок бюджету м. Києва здійснюється на:

первинну професійну підготовку;

професійне (професійно-технічне) навчання (у тому числі перепідготовку) за іншою (іншими) професією (професіями), але не раніше ніж через три роки після завершення безоплатного здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за попередньо здобутою професією (професіями), за умови наявності підтвердженого страхового стажу не менше двох років і за наявності вільних місць після зарахування осіб, які безоплатно здобуватимуть професійну (професійно-технічну)освіту вперше;

професійне (професійно-технічне) навчання (у тому числі перепідготовку) за іншою професією, якщо за станом здоров’я особа втратила можливість виконувати роботу за попередньо здобутою професією, що підтверджується висновком медико-соціальної експертної комісії, до завершення трирічного періоду та/або за відсутності підтвердженого страхового стажу не менше двох років.

1.6. Прийом до Закладу професійної (професійно-технічної) освіти для здобуття освіти за рахунок коштів фізичних осіб і юридичних осіб здійснюється:

На первинну професійну підготовку понад державне/регіональне замовлення;

На професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовку, крім випадків, наведених у пункті 1.5 цих Правил, та підвищення кваліфікації.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Закладу професійної (професійно-технічної) освіти здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Закладу професійної (професійно-технічної) освіти, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Закладу професійної (професійно-технічної) освіти на 2024 рік розроблено відповідно до вимог законодавства України, затверджено директором за погодженням з управлінням закладів вищої освіти, професійної освіти та прогнозування цільових програм Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до 01 грудня 2023 року та вносяться до Єдиної електронної бази з питань освіти.

2.4.  Приймальна комісія:

організовує прийом заяв та документів безпосередньо від вступника (його батьків та/або законних представників) та/або через електронний кабінет вступника, які реєструються у журналі реєстрації документів для вступу;

веде журнали реєстрацію документів для вступу (паперова чи електронна);

проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення Закладу професійної (професійно-технічної) освіти;

організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Закладу професійної (професійно-технічної) освіти, оформлює протокол та оголошує відповідні списки осіб;

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Закладу професійної (професійно-технічної) освіти доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди, на вебсайті закладу.

Заклад професійної (професійно-технічної) освіти здійснює первинну професійну підготовку кваліфікованих робітників: на базі повної загальної  середньої освіти (11 класів) та на базі базової середньої освіти (9 класів) у межах ліцензійного обсягу та затвердженого регіонального замовлення.

Орієнтовані обсяги прийому за кошти бюджету міста Києва на 2024 рік складають:

№ з/пПрофесія/спеціальністьКількість осіб
1Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування,  Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів60
2Авторемонтник60
3Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів, Машиніст землерийно-будівельних машин,  Тракторист30
4Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів,  Машиніст підіймально-транспортних машин30
5  Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, Водій автотранспортних засобів категорія С30
  • ПРИМІТКА: за результатами затвердження регіонального замовлення розпорядженням Київської міської військової адміністрації та/або розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до обсягів прийому можуть бути внесені зміни, про які  заклад поінформує додатково у визначений законодавством спосіб.

Термін навчання на базі базової середньої освіти (9 класів) з професій:

 «Авторемонтник» термін навчання – 3 роки;

«Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів, Машиніст підіймально-транспортних машин термін навчання» – 3 роки;

«Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів термін навчання» – 3 роки;

«Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів, Машиніст землерийно-будівельних машин» термін навчання – 3 роки;

Термін навчання на базі повної загальної середньої освіти (11класів) з професій:

 «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, Водій автотранспортних засобів (категорія С)» термін навчання –  1 рік;

«Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів термін навчання» – 2 роки;

«Авторемонтник» термін навчання – 1 рік 5 місяців – другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти і 5 місяців – третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти.

Після закінчення Закладу професійної (професійно-технічної) освіти здобувачам освіти, які навчались на основі  базової середньої освіти, видається свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти і диплом кваліфікованого робітника, або свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації. Здобувачам освіти, які навчались на основі повної загальної середньої освіти, видається диплом  кваліфікованого робітника, або свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації. Випускникам, які успішно виконали відповідну освітньо-професійну програму, видається документ про фахову передвищу освіту – диплом фахового молодшого бакалавра.

Вступні випробування за професіями освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» не проводяться. Набір триває по мірі повного комплектування груп(и). У разі вступу до закладу та одночасної подачі документів при завершенні вступної кампанії, перевага надається тому вступнику, у якого вищий середній бал документу про освіту. У разі якщо вступники мають однаковий середній бал документу про освіту, то з ними проводиться співбесіда.

Вступні випробування за спеціальністю освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» проводяться відповідного до затверджених Умов прийому для здобуття фахової передвищої освіти до комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж автомобільного транспорту та будівельної механізації» та рейтингового балу.

Графік роботи приймальної комісії:

Понеділок п’ятниця: з 9:00 до 18:00; обідня перерва: 13:00 – 13:30; вихідні дні: субота, неділя.

Обмеження з професій за медичними показаннями може бути, якщо здобувачам протипоказане навчання за обраним напрямом, про що вказано в медичній довідці, форма  якої установленою чинним законодавством України.

Обмеження з професій за статтю не передбачено.

Форма здобуття освіти – денна.

Заклад професійної (професійно-технічної) освіти здійснює професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації громадян за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб у межах ліцензійного обсягу з професій:

Назва професії
Тракторист
Водій автотранспортних засобів категорія B
Водій автотранспортних засобів категорія С
Інструктор з індивідуального навчання водінню
Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів
Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування
Машиніст екскаватора одноковшового

2.6. Приймальна комісія Закладу професійної (професійно-технічної) освіти розпочинає свою роботу 01 березня 2024 року.

У разі прийняття рішення Міністерством освіти і науки України про продовження вступної кампанії, термін прийому документів може бути продовжено.

ІІІ. Порядок прийому заяв та документів для вступу

3.1. Вступники подають заяву про вступ до Закладу професійної (професійно-технічної) освіти, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, у:

паперовій формі (особисто);

електронній формі (через електронний кабінет);

заяви в електронній формі можуть подавати вступники, інформація щодо документів про раніше здобуту освіту (основа вступу) яких міститься в Реєстрі документів про освіту.

3.2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

копії документів, що дають право на пільги при вступі до Закладу професійної (професійно-технічної) освіти (за наявності);

копію документа, (одного з документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її спеціальний статус, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

довідку ОК-5, що підтверджує наявність страхового стажу (у разі потреби);

висновок медико-соціальної експертної комісії (у разі потреби);

письмову згоду на обробку персональних даних.    

Якщо з об’єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду)) документ про освіту відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної електронної бази з питань освіти про його отримання (без подання додатка до документа).

3.3. Вступнику видається розписка довільної форми з переліком отриманих приймальною комісією документів. Відмітка про отримання розписки долучається до документів вступника.

3.4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією Закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

В електронному кабінеті вступник зазначає такі дані:

адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету;

пароль для входу до особистого електронного кабінету;

серію та номер документа про раніше здобуту освіту (основи вступу);

наявність документів, що дають право на пільги при вступі до Закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

В електронному кабінеті вступник завантажує:

скановану копію додатка до документа про освіту;

фотокартку розміром 3 × 4 см;

скановану копію медичної довідки за формою, установленою законодавством України.

Особи, які отримали в електронному кабінеті або на електронну пошту повідомлення про рекомендування до зарахування повинні впродовж 5 робочих днів подати оригінали (копії) документів, перелік яких зазначено у пункті 3.2 цього розділу.

Заклад професійної (професійно-технічної) освіти створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі.

3.5. Вступник може подати заяви на вступ одночасно не більше ніж до п’яти закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

IV. Умови прийому

4.1. Прийом до Закладу професійної (професійно-технічної) освіти проводиться шляхом конкурсного відбору вступників за результатами середнього балу відповідного документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту. У разі якщо вступники мають однаковий середній бал документу про освіту – за результатами співбесіди.

4.2. Відбір проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду): у випадках, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує кількість місць регіонального замовлення на відповідну професію та/або відповідний ліцензований обсяг, прийом до Закладу професійної (професійно-технічної) освіти проводиться за результатами співбесіди, у тому числі дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій.

4.4. Прийом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється на конкурсній основі відповідно до умов прийому на навчання до Закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

Зарахування осіб на навчання для здобуття спеціальностей за освітньо-професійним ступенем фахової передвищої освіти «фаховий молодший бакалавр» здійснюється на підставі диплома кваліфікованого робітника.

Усі питання, пов’язані з прийомом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті (вебсторінці) Закладу професійної (професійно-технічної) освіти не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту.

4.5. Вступники мають право подати заяву на вступ до будь-якого закладу професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від місця проживання.

Заклад професійної (професійно-технічної) освіти не має права відмовити особі у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання на умовах регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи на території відповідної територіальної громади.

4.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови  Кабінету  Міністрів  України від  05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3 – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року    № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені регіональним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року      № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники закладу загальної середньої освіти, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

випускники закладу загальної середньої освіти, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України у рік вступу;

особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

випускники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на навчання за освітньо-професійним ступенем фахової передвищої освіти «фаховий молодший бакалавр».

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформлює протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Закладу  професійної (професійно-технічної) освіти за обраною формою здобуття освіти.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії. 

5.5. Зарахування до Закладу професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється наказом директора.

5.6. Зарахування до Закладу професійної (професійно-технічної) освіти на навчання за рахунок місцевого бюджету, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

VI. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом             10 днів від дня їх початку, відраховуються із Закладу професійної (професійно-технічної) освіти. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані.

При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) Заклад професійної (професійно-технічної) освіти може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до Закладу професійної (професійно-технічної) освіти, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

 6.4. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється управлінням закладів вищої освіти, професійної освіти та прогнозування цільових програм Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Правила прийому до Закладу професійної (професійно-технічної) освіти розглянуто на засіданні педагогічної ради 31 жовтня 2023 року (протокол №2а).