Гуртожиток

I .ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.      Це       положення регламентує функціонування учнівського гуртожитку, визначає механізм надання жилої площі в гуртожитку, поселення на надану жилу площу, користування нею, правила внутрішнього розпорядку гуртожитку, умови проживання, його утримання та виселення з гуртожитку.

1.2.      Учнівський    гуртожиток призначений для проживання на період навчання іногородніх учнів, слухачів, а також учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.

1.3.      Місця  в учнівському гуртожитку при необхідності можуть надаватись для тимчасового проживання працівникам навчального закладу (без права приватизації), на період роботи за умови наявності у гуртожитку вільних місць та відсутності у них іншого місця проживання у населеному пункті, в якому розташований гуртожиток, за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації закладу освіти (профспілковим представником) (у разі наявності) на строк не більше одного року з моменту укладення договору найму жилого приміщення у гуртожитку з можливістю продовження такого строку. Житлова площа та місця загального користування в гуртожитку не підлягають приватизації згідно із Законом України «Про приватизацію державного житлового фонду» (п.2 ст.2), Законом України «Про освіту», Законом України «Про професійно-технічну освіту» (ст.49) Законом України «Про власність» ст.39. Проживання в гуртожитку допустиме при укладанні окремого договору, де визначається оплата, умови проживання, терміни виселення при розірванні договору з навчальним закладом або у разі виникнення необхідності.

1.4.      Гуртожиток є невід’ємною частиною цілісного майнового комплексу закладу професійної (професійно-технічної) освіти, загальне керівництво яким здійснює керівник такого закладу. Загальне керівництво виховною, культурно-масовою і оздоровчо-спортивною роботою, зміцненням та розвитком матеріальної бази, організацією побутового обслуговування мешканців покладається на директора училища, який керує цим процесом через своїх заступників, коменданта, вихователів та інших працівників.

1.5.      У гуртожитку повинні забезпечуватись необхідні умови для проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Приміщення санітарно-побутового призначення повинні відповідати чинним санітарним нормам та правилам утримання гуртожитку згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 331 від 17 квітня 2019 року Про затвердження Порядку забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

1.6.      Внутрішній   розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку, що розробляються на підставі цього Положення і затверджується керівником училища за погодженням з профспілковим комітетом навчального закладу.

1.7.      Права і обов’язки працівників гуртожитку визначаються посадовими інструкціями, затвердженими директором училища.

II.НАДАННЯ ЖИТЛОВОГО МІСЦЯ В ГУРТОЖИТКУ

2.2.      Поселення     учнів у гуртожиток та виселення з нього, умови проживання, права та обов’язки визначаються згідно Положення про учнівський гуртожиток, що розробляється та затверджується навчальним закладом у відповідності з Типовим положенням із додержанням встановлених санітарних норм. Місце проживання надається на період навчання згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 331 від 17 квітня 2019 року Про затвердження Порядку забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

2.3.      Першочергове право на забезпечення жилою площею в гуртожитку мають учні, які належать до таких категорій:

1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також учні, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

2) особи, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають відповідні пільги;

3) діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I-III групи;

4) особи, яким згідно із статтею 44-1 Закону України “Про професійну (професійно-технічну) освіту” гарантується державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти у державних та комунальних закладах освіти;

5) особи, яким відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” гарантується надання місць у гуртожитках на час навчання;

6) особи, яким відповідно до частини дванадцятої статті 7 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” гарантовано надання місць у гуртожитках на час навчання;

7) особи з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);

8) особи з багатодітних сімей;

9) інші учні, яким згідно із законодавством гарантовано право на надання місць у гуртожитках на час навчання. 2.4.           Поселення     у гуртожитку здійснюється комендантом на підставі поданих учнями заяв за погодженням керівників навчальної групи, медичного працівника і директора навчального закладу.

2.5.      Учню, який поселяється в гуртожиток, надають місце для проживання, забезпечують необхідним інвентарем.

2.6.      Учень,            який поселяється до гуртожитку повинен бути ознайомлений під підпис з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та інструкціями з охорони праці та протипожежної безпеки.

2.7.      У         разі непередбачених обставин та з поважних причин учні, які проживають в гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати за погодженням з вихователем гуртожитку.

III.ОПЛАТА ЗА ЖИТЛО ТА ПОСЛУГИ

3.1       Учні училища, які навчаються за бюджетною формою, проживають у гуртожитку безкоштовно.

3.2. Інші категорії мешканців (ті, які навчаються за контрактом, працівники навчального закладу, та інші) проживають тільки на підставі відповідного особистого договору.

3.3. Оплата за проживання в гуртожитку осіб, що вказані в п.3.2,а також за оренду ними майна, інші платні послуги, здійснюються в порядку, встановленому адміністрацією навчального закладу на підставі економічно обґрунтованих калькуляцій кошторисів, характеристики врахування мешканців, динаміки діючих цін, відповідно до державних норм, тарифів на комунальні послуги.

3.4. Додаткові послуги (поза кошторисом), що надаються за бажанням мешканців, оплачуються окремо.

3.5. 3а несвоєчасну оплату проживання або інших послуг мешканець може бути виселений з гуртожитку протягом тижня.

IV. ПОРЯДОК НАДАННЯ МІСЦЬ У ГУРТОЖИТКУ ПРАЦІВНИКАМ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ІНШИМ ГРОМАДЯНАМ

4.1.      Місця для розміщення працівників навчального закладу та інших осіб визначаються рішенням директора і профспілкового комітету, виходячи із наявного житлового фонду, який не впливає на забезпечення гуртожитком учнів які прийняті за регіональним замовленням.

4.2. 3аселення працівників та інших осіб в гуртожиток навчального закладу здійснюється за угодою. Угода є єдиною підставою для мешкання на даному жилому місці. В угоді зазначається адреса та номер кімнати.

4.3. Оплата за користування гуртожитком встановлюється в кожному окремому випадку залежно від комфортності житла, соціальної характеристики мешканців. Дане житло приватизації не підлягає відповідно п. 1.3 даного положення.

4.4.      Мешканці      гуртожитку керуються цим Положенням та загальними правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку училища.

V. ВИСЕЛЕННЯ ІЗ УЧНІВСЬКОГО ГУРТОЖИТКУ

5.1.      При     відрахуванні з навчального закладу (також при його закінченні) учні залишають гуртожиток у тижневий термін від дня виходу відповідного наказу.

5.2.      У         випадках, коли з поважних причин учень не може залишити гуртожиток у відповідний термін, спільним рішенням дирекції і профкому навчального закладу цей термін може бути продовженим.

5.3.      Виселення     мешканців із гуртожитку здійснюється згідно з чинним законодавством України. У випадку порушення угоди на проживання у гуртожитку з боку мешканця він виселяється із гуртожитку, повністю відшкодовує заподіяні збитки.

VI. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ УЧНІВ ТА МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКУ

6.1.      Учні та мешканці гуртожитку мають право:

•  користуватися приміщенням на рівних умовах навчального і культурно-побутового призначення, обладнанням, інвентарем гуртожитку та комунально-побутовими послугами, а окремі категорії (за наказом директора) — за відповідну плату;

•  подавати пропозиції щодо своєчасної заміни обладнання, що стало непридатним для використання, усунення недоліків у забезпеченні належного утримання майна гуртожитку, якщо інше не передбачено умовами договору найму жилого приміщення;

•  обирати органи учнівського самоврядування гуртожитку і бути обраними до їхнього складу;

•  через органи учнівського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно- виховної роботи і дозвілля.

•  вимагати від посадових осіб, відповідальних за стан гуртожитку, усунення недоліків у побутовому забезпеченні.

•  звертатись зі скаргами на роботу працівників гуртожитку і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про учнівський гуртожиток.

6.2.      Учні та мешканці гуртожитку зобов’язані:

•  знати і чітко дотримуватися правил внутрішнього розпорядку та розпорядку денного в гуртожитку;

•  використовувати надану площу та обладнання за призначенням, дбайливо ставитись до комунальної власності — приміщень, обладнання, майна й інвентарю гуртожитку;

•  забезпечувати збереження обладнання, майна та інвентарю гуртожитку, своєчасно давати заявки на ремонт приміщень, майна, електричного і санітарно-технічного обладнання;

•  дотримуватись правил техніки безпеки, пожежної безпеки, не встановлювати без дозволу адміністрації гуртожитку додаткові електрообігрівальні прилади;

•  відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки у відповідності з чинним законодавством;

•  дотримуватись чистоти і порядку в житлових кімнатах, місцях загального користування, проводити їх своєчасне прибирання, брати у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням;

•  економно витрачати теплову енергію, воду та електроенергію;

•  брати участь у благоустрої та озелененні прилеглої до гуртожитку території, ремонті та належному утриманні спортивних та ігрових площадок;

 • при залишенні приміщень вимикати освітлення, електронну апаратуру( телевізори, комп’ютери та ін.), зачиняти вікна та двері  повідомляти про від’їзд вихователя;

•  при залишенні гуртожитку на тривалий час (більш 1 тижня), а також при виїзді на канікули або практику за межі міста, письмово попереджати про це вихователя (з вказівкою адреси, за якою вибуває), одержане майно і ключі від кімнати здавати вихователю гуртожитку;

6.3.      Учням та мешканцям гуртожитку забороняється:

•  самостійно переселятися з однієї кімнати до іншої;

•  самовільно здійснювати переобладнання та перепланування приміщень гуртожитку;

•  переробляти або переносити інвентар, меблі з однієї кімнати до іншої, загромаджувати сторонніми предметами східці, пожежні проходи, запасні виходи, коридори;

•  без згоди власника гуртожитку обмінювати, здавати в піднайом жилі приміщення, у яких проживають;

•  зберігати в житлових приміщеннях або інших місцях легкозаймисті та горючі рідини, вибухонебезпечні матеріали та речовини, які засмічують повітря.

•  проводити переробку або ремонт електроустаткування, без дозволу адміністрації вмикати унормовані електропобутові прилади, а не унормоване електрообігрівальне обладнання вмикати категорично забороняється;

•  запрошувати в гуртожиток сторонніх осіб без дозволу адміністрації гуртожитку та залишати їх у приміщенні після 21-00;

•  приносити і вживати спиртні напої, наркотичні речовини, палити у будь-яких приміщеннях гуртожитку, з’являтися в гуртожиток в нетверезому стані або стані наркотичного сп’яніння;

•  у період з 22-00 до 7-00 порушувати тишу,      створювати   шум,   а          також  грати  на

музичних інструментах, вмикати гучно   радіотелевізійну,      комп’ютерну

аудіоапаратуру;

•  установлювати без згоди власника гуртожитку супутникові антени та кондиціонери;

•  утримувати у приміщеннях гуртожитку тварин;

•  повертатися до гуртожитку пізніше 21-00.

6.4.      За активну участь в культурних заходах, роботах з покращення умов проживання, стану гуртожитку та прилеглої території учні та мешканці, які проживають в гуртожитку, можуть бути заохочені.

6.5. За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на учнів та мешканців, які проживають в ньому, накладають такі стягнення:

—  зауваження;

—  догана;

—  сувора догана;

—  відмова щодо поселення в гуртожиток на наступний рік;

—  виселення з гуртожитку.

Заохочення, стягнення учням та мешканцям, які проживають в гуртожитку, у встановленому порядку виноситься керівництвом навчального закладу за поданням коменданта та вихователя гуртожитку та органів учнівського самоврядування.

6.6.      Дирекція навчального закладу зобов’язана:

•  виконувати угоду, укладену з мешканцями гуртожитку;

•  вести облік осіб, які проживають у гуртожитку;

•  інформувати осіб, що проживають у гуртожитку, про прийняття рішень, які стосуються їхнього проживання та побуту в гуртожитку;

•  забезпечувати утримання приміщень і території гуртожитку відповідно до санітарних;

•  укомплектовувати гуртожиток обладнанням, меблями та іншим інвентарем;

•  укомплектовувати штати гуртожитку у встановленому порядку обслуговуючим персоналом та вихователями сприяти розвитку учнівського самоврядування з питань праці, побуту, відпочинку;

•  своєчасно проводити ремонт.

6.7.      Керівник навчального закладу, у підпорядкуванні якого знаходиться гуртожиток, несе відповідальність за належну експлуатацію й утримання гуртожитку, дотримання в ньому встановленого порядку і правил мешкання, організацію побуту мешканців, виховної, культурно-масової і фізично-оздоровчої роботи.

6.8.      Експлуатація гуртожитку здійснюється дирекцією навчального закладу згідно з правилами і нормами експлуатації, ремонту житлового фонду.

6.9.      Капітальний ремонт гуртожитку здійснюється за рахунок коштів навчального закладу та бюджетні кошти.

6.10.    Поточний ремонт гуртожитку здійснюється за рахунок коштів учнів та мешканців і полягає в систематичному і своєчасному проведенню робіт по збереженню конструктивних елементів, оздоблювання, інженерного обладнання й елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також по усуненню дрібних пошкоджень і несправностей, що з’явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.

VII. ПРОЖИВАННЯ У ГУРТОЖИТКУ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ

7.1.    У зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) дотримуватись заходів згідно Постанови № 48 від 04.08.2020 р. Міністерства охорони здоров’я України Головного державного санітарного лікаря України Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в гуртожитках в період карантину.