Правила вступу фахового молодшого бакалавра

I. Загальні положення

1. Правила прийому розроблені Приймальною комісією ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2021 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2021 року №1159.

2. Заклад   освіти І рівня акредитації — ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» — оголошує прийом для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого бакалавра на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг (серія АЕ № 636720, від 19.06.2015 року, акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти  ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» наказу Міністерства освіти і науки №109-л від 22.05.2017 року , наказу Міністерства освіти і науки України «Про ліцензування освітньої діяльності» №957-л від 11.09.2019 року про оформлення ліцензії на впровадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти та Правил прийому.

3. Прийом на навчання для здобуття фахової перед вищої освіти  здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування.

4. Організацію прийому вступників для здобуття фахової перед вищої освіти  здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника закладу освіти. Головою приймальної комісії призначається керівник закладу освіти.

Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію закладу фахової перед вищої освіти, затвердженим про приймальну комісію закладу освіти, затвердженим керівником закладу, з урахуванням вимог Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки  України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію закладу освіти оприлюднюється на веб-сайті закладу освіти.

Керівник закладу забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов, Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії. 

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником ДНЗ МВПУ АТБМ. 

Усі питання, пов’язані з прийомом до навчання для здобуття фахової передвищої освіти  до ДНЗ МВПУ АТБМ, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) ДНЗ МВПУ АТБМ не пізніше наступного дня після їх прийняття.

5. У цих Умовах терміни вживаються у таких значеннях:

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, фахового випробування;

вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника;

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію;

конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція закладу освіти щодо кількості місць для прийому вступників на певні спеціальності, форму здобуття освіти, курс, переліку конкурсних предметів, строку навчання на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня «кваліфікований робітник». Розрізняють основні та не бюджетні конкурсні пропозиції;

конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними показники з точністю до 0,001 відповідно до цих Умов та Правил прийому.

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра відповідно до цих  Умов;

не бюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за кошти місцевого бюджету;

основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) – конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за кошти місцевого бюджету;

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Умов та Правил прийому;

фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньо-професійної програми освітньо-професійного ступня фахового молодшого бакалавра на основі здобутих раніше компетентностей.

Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законах України «Про фахову передвищу освіту» та «Про освіту».

ІІ. Прийом на навчання до закладу фахової передвищої освіти

1. На навчання до ДНЗ МВПУ АТБМ для здобуття фахової перед вищої освіти приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.

2. Вступники, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, приймаються  на навчання на перший курс (зі скороченим строком навчання).

Відраховані здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можуть бути поновленими для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового  молодшого бакалавра на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність у тому самому або іншому закладі освіти на такий самий або наступний курс.

3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №266.

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує заклад освіти, що здійснює підготовку за  освітньо-професійним ступенем фахового  молодшого бакалавра відповідно до наявних ліцензій, та вносить до ЄДЕБО у визначені цими Умовами строки.

Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень державною мовою і можуть дублюватися іншими мовами.

4. Особливості прийому для здобуття фахової передвищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2022 року, визначаються наказом № 271. 

ІІІ. Джерела фінансування здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

 1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється:

бюджетна форма навчання — за рахунок видатків місцевих бюджетів у державних та комунальних закладах освіти (регіональне замовлення);

не бюджетна форма навчання — за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту).

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову передвищу освіту в державних і комунальних закладах освіти на конкурсній основі відповідно до стандартів освіти, якщо  вони не здобули фахову передвищу освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень  молодшого спеціаліста впродовж восьми попередніх  років за кошти державного або місцевого бюджету.

3. Особи, які здобувають фахову передвищу освіту, мають право на здобуття освіти одночасно  за декількома освітньо-професійними програмами у закладі освіти, а також у декількох закладах професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти за різними формами здобуття освіти, за умови отримання тільки однієї освіти за кошти місцевого бюджету.

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями за кошти місцевого бюджету.

 ІУ. Обсяги прийому та обсяги регіонального замовлення

1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною спеціальністю.

Ліцензований обсяг встановлюється для кожної спеціальності і визначає максимальну кількість здобувачів освіти фахової передвищої освіти на одному курсі (році навчання), яким заклад освіти може одночасно забезпечити здобуття фахової передвищої освіти відповідно до ліцензійних умов.

Обсяг прийому на не бюджетну конкурсну пропозицію визначається закладом освіти у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти.

2. Прийом на навчання за кошти місцевого бюджету (регіональне замовлення) здійснюється на спеціальності та форми здобуття фахової передвищої освіти, за якими воно сформоване Кабінетом Міністрів України, за регіональним замовленням. Міністерство освіти і науки України, регіональні замовники здійснюють розміщення державного (регіонального) замовлення в розрізі закладів освіти, спеціальностей, форм здобуття освіти та основи здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. Розподіл місць регіонального замовлення між основними конкурсними пропозиціями в межах відповідної спеціальності ДНЗ МВПУ АТБМ здійснює самостійно.

Прийом на навчання за кошти місцевого бюджету  (за регіональним замовленням) здійснюють заклади освіти, які мають ліцензію на підготовку здобувачів фахової перед вищої освіти за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра за відповідними спеціальностями, отриману не пізніше 31 грудня 2021 року, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 31 травня 2021 року.

3. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається закладом освіти у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти та загальним обсягом бюджетних місць. Цей обсяг корегується з урахуванням  фактичного регіонального замовлення. (таблиця 1).

Обсяг прийому на не бюджетну конкурсну пропозицію визначається закладом освіти у межах ліцензованого обсягу з урахування його поділу за формами здобуття освіти.

 У. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 1. Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору і зарахування на навчання  визначаються Правилами прийому (зарахування на місця регіонального замовлення закінчуються до 30 вересня).

Тривалість кожної сесії прийому документі становить не менше 5 і не більше 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяві документів.

УІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

 1. Вступники на навчання для здобуття фахової передвищої освіти  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника подають заяви тільки в паперовій формі.

2. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу освіти. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день її прийняття.

3. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньо-професійної програми) та форми здобуття освіти.

Під час подання заяв на основні конкурсної пропозиції вступники обов‘язково зазначають один з таких варіантів:

«Претендую на участь у конкурсі на місця державного та регіонального замовлення»

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця  за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення».

Під час подання заяв на не бюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних або юридичних осіб, які повідомлені про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення.

4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу (паспорт);
 • військово-облікових документів (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законом;
 • документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень кваліфікованого робітника на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з української мови (денна форма навчання).

  Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які проживають на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом №271.

  Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень кваліфікованого робітника відсутній, може подаватися довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката ЗНО з української мови та літератури (денна форма навчання);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • медичну довідку (ф-086о)

  У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних. 

6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією ДНЗ МВПУ АТБМ. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

8. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до  закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або  отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сайті (веб-сторінці) закладу на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

9. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньо-професійної програми (спеціальності) фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви.

10. Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована закладом на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для паперових заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. Технічний адміністратор засобами мольного подання або електронного зв‘язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування.

  Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

11. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за №614/27059.

VІІ.Конкурсний відбір,  його організація та проведення

 1. Конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється  за результатами вступних випробувань для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника:

 • сертифікат з української мови та літератури (денна форма навчання);
 • екзамен з української мови (заочна форма навчання);

–  фахове вступне випробування.

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов та Правил прийому.

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають на навчання для здобуття фахової перед вищої освіти, зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з української мови  та фахового вступного випробування.

2. Конкурсний бал (КБ) обчислюється для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника  за формулою:

КБ = П1 + П2 + ОУ

де      КБ –конкурсний бал,

  П1 – оцінка вступного іспиту  або оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з української мови. Замість результатів з української мови можуть використовуватися результати з української мови та літератури (на підставі сертифіката ЗНО 2019,2020, 2021 або 2022 років);

  П2 – оцінка фахового вступного випробування;

ОУ – бал призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій.

Оцінки вступних іспитів  виставляються за шкалою 100-200 балів.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій 2022 року, за умови їх проведення, останній доданок встановлюється рівним 100.

4. Заклад освіти у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі.

4. Програми вступних іспитів та фахових випробувань затверджує голова приймальної комісії закладу освіти не пізніше ніж 31 березня відповідного року вступної компанії.

5. Програми вступних іспитів, фахових випробувань оприлюднюються на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти. У програмах містяться критерії оцінювання підготовленості вступників.

Форму проведення вступних іспитів, фахових випробувань заклад освіти обирає самостійно з урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних вимог.

6. Особи, які без поважних причин не з‘явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

7. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені закладом освіти, розглядає апеляційна комісія цього закладу освіти, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом закладу освіти.

8. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до ЄДЕБО. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальні комісії після відповідного повідомлення Єдиної бази вносять відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.

 УІІІ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

 1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття фахової передвищої освіти є:

зарахування за співбесідою;

участь у конкурсному відборі за квотою-1, квотою-2.

Спеціальними умовами на здобуття фахової перед вищої освіти за кошти регіонального бюджету є можливість зарахування за співбесідою, квотою-1, квотою-2 на місця регіонального замовлення.

2. Можуть брати участь у конкурсному відборі в межах квот-1 на місця регіонального замовлення, якщо допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію:

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім строкової служби) в порядку, визначеному положеннями про проходження військової служби громадянами України;

діти-сироти, діти, позбавленні батьківського піклування, особи з їх числа.

 ІХ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності: 

 • вступники, які мають право на зарахування за квотами; 
 • вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

2. Вступники, які зазначені в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується: 

— за конкурсним балом від більшого до меншого. 

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

— прізвище, ім’я та по батькові вступника; 

— конкурсний бал вступника ;

— ознака підстав для зарахування квоти-1 або квоти-2;

— освітньо-професійний ступінь, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти;

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на вебсайті закладу освіти.

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та на веб-сайті закладу освіти відповідно до строків визначених у Правилах.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на вебсайті закладу освіти.

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

Х. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного Правилами прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення, а саме: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього та інших документів передбачених Правилами прийому до приймальної комісії закладу освіти. Подані оригінали документів зберігаються у закладі фахової передвищої освіти протягом усього періоду навчання.

       Підставою до зарахування особи на навчання є виконання Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти, правил прийому та укладання договору про надання освітніх послуг між закладом фахової перед вищої освіти та вступником, в якому можуть бути деталізовані права та обов‘язки сторін.

 • У разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб додаткового укладається договір (контракт) між закладом освіти та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов‘язання щодо її оплати.
 • Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця регіонального замовлення за певною конкурсною пропозицією і не виконали вимог до зарахування у строки, визначені Правилами прийому розділ У, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням за цією конкурсною пропозицією.
 • Особи, які отримали рекомендацію до зарахування і в установлені строки розділу У виконали вимоги для зарахування на бюджетні місця, підлягають зарахуванню.
 • Вступники мають право на обрання місця навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.

ХI. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування визначених правилами прийому і надає рекомендацію наступним вступникам, які повністю виконали вимоги до зарахування.

2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, зобов‘язані виконати вимоги для зарахування відповідно до розділу Х  цих Умов.

Договір про надання освітніх послуг між закладом освіти та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено впродовж десяти днів з дати видання наказу про зарахування, то цей наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

3. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти, крім двох денних, одна з яких за державним або регіональним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка зберігаються у закладі освіти за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання. Умовою до зарахування здобувача до іншого закладу є надання довідки про місцезнаходження оригіналів документів. Довідка про зберігання оригіналів видається здобувачу освіти за вимогою закладом освіти, у якому вони зберігаються.

4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка зберігаються в одному із закладів освіти на вибір учня протягом усього строку навчання. Довідка  про зберігання оригіналів документів видається на вимогу здобувача освіти закладом освіти, у якому вони зберігаються.

ХІІ. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані за кошти фізичних, юридичних осіб

1. Заклад освіти  здійснює підготовку на бюджетній формі навчання  тільки за регіональним замовленням.

2. Переведення на вільні місця не здійснюється.

XІІІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником закладу освіти на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та вебсайті закладу освіти у вигляді списку зарахованих.

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника.

3. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до закладу освіти за власним бажанням, відраховані із закладу освіти за власним бажанням, у зв‘язку з чим таким особам повертаються подані ними документи. Документи повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

4. Особа, яка без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу, про що видається відповідний наказ.

5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктом 2 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію.

ХІУ. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до закладу фахової перед вищої освіти

 

1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства в закладі освіти не здійснюється.

 

ХУ. Вимоги до Правил прийому

 

1.         Правила прийому в 2022 році розроблені відповідно до законодавства України, затверджуються педагогічною радою закладу освіти, розміщується на вебсайті закладу освіти і вносять до ЄДЕБО до 31 грудня 2022 року. Правила прийому діють протягом календарного року.

2.         Правила прийому оприлюднюються державною мовою.

Правила прийому містять:

—           освітньо-професійні програми, а також конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом: «Автомобільний транспорт», «Галузеве машинобудування»;

—           порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників;

—           перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання або складати іспити для вступу;

—           початок роботи приймальної комісії —  01 березня 2022 року;

—           строки прийому заяв та документів починаються 01 березня; 

—           прийом заяв та документів закінчується 22 серпня (денна форма навчання) та 12 вересня (заочна форма навчання);

—           фахове випробування проводиться  23-24 серпня та 13-14 вересня;

—           рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування, формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра та оприлюднюється; 

—           вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування до 18.00 год. 30 серпня та не пізніше 15 вересня; 

—           зарахування вступників відбувається не пізніше 31 серпня (денна форма) та не пізніше 15 вересня (заочна форма).

3.         Програми співбесід фахових випробувань оприлюднюються на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти www.budmechavto.com.ua

4.         До 28 лютого 2022 року заклад освіти, що претендує на отримання місць за регіональним замовленням на підготовку за освітньо-професійним  ступенем фахового молодшого бакалавра для верифікації переліку спеціальностей вносить до ЄДЕБО основні конкурсної пропозиції.

5.         Обсяг прийому за кошти фізичних осіб на основні конкурсні пропозиції  визначені в Правилах прийому в межах різниці  між ліцензованим обсягом з урахування його поділу за формами здобуття освіти.

6.         Квота-1 встановлюється в Правилах прийому в межах 10% (але не менше 1 місця)  загального обсягу регіонального замовлення за основними конкурсними пропозиціями.

7.         Квота-2 встановлюється в Правилах прийому у закладах освіти у структурі визначених Міністерством освіти і науки України уповноважених закладах вищої освіти в обсязі 20% (але не менше 1 місця) загального обсягу державного замовлення за основними конкурсними пропозиціями (з округленням до цілого числа).

 

XУІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до навчальних закладів

 

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації) акредитовані приймальною комісією.

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальною комісією. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

3. Заклад освіти створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним (регіональним) замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті закладу освіти не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

5. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті.

6. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, про участь в учнівських олімпіадах  та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування в частині, що стосується цього вступника.

7. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітньо-професійними програмами), осіб (прізвище та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендування до зарахування до закладу фахової перед вищої освіти здійснюється на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» вебсайт  ЄДЕБО за адресою   https://vstup.edbo.gov.ua/offers/.

Таблиця 1

Перелік

спеціальностей  за освітньо-професійним ступенем, за якими оголошується прийом на навчання

Молодший бакалавр (скорочена програма навчання на основі  диплому кваліфікованого робітника)