Правила вступу кваліфікованих робітників

1. Загальна частина

1.1. Ці правила розроблені відповідно до вимог  законодавства України, Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 №499 (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки від 09.04.2014 №344, від 07.02.2019 №152, від 12.12.2019 №1550).

1.2. До Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на  освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації».

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» здійснюється для здобуття професій  за          освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник.

1.5.  Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з бюджету міста Києва на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення у Державний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації».

1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації», який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії й порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації»  на 2022 календарний рік розроблено відповідно до вимог законодавства України та Типових правил, затверджено директором за погодженням з управлінням закладів вищої освіти, професійної освіти та прогнозування цільових програм Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради  (Київської міської державної адміністрації).

2.4.  Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів від вступників;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації»;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» оформлює протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди.

Державний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» здійснює первинну професійну підготовку кваліфікованих робітників: на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) та на базі базової середньої освіти (9 класів) за II та III ступенями професійної (професійно-технічної) освіти згідно ліцензій за професіями: Авторемонтник; Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів, Машиніст підіймально-транспортних машин; Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів; Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів, Машиніст землерийно-будівельних машин; Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, Водій автотранспортних засобів (категорія «С»).

Термін навчання  на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 1 рік 10 місяців крім Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, Водій автотранспортних засобів (категорія «С»), де термін навчання – 10 місяців. Термін навчання на базі базової середньої освіти (9 класів) – 3 роки.

Після закінчення Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» випускникам видаються документи встановленого зразка відповідно вимог законодавства України.

Прийом за професією закінчується по мірі повного комплектування груп (и).

Графік роботи приймальної комісії: понеділок п’ятниця з 9:00 до 18:00; обідня перерва: 13:00 – 13:30; вихідні дні: субота, неділя.

Обмеження з професій за медичними показаннями може бути, якщо здобувачам освіти протипоказане навчання та робота за обраним напрямом, про що вказано в медичній довідці за формою, установленою чинним законодавством України.

Обмеження з професій  за статтю не передбачено.

Обмеження з професій за віком вступників відбувається згідно Закону України «Про зайнятість населення».

Форма здобуття освіти – денна.

Державний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» здійснює професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації громадян за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу з професій: «Інструктор з індивідуального навчання водінню», «Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів», «Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування», «Машиніст екскаватора одноковшового».

2.6. Приймальна комісія Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації»  розпочинає роботу з 1 березня 2022 року.

2.7. У разі прийняття рішення Міністерства освіти і науки України про продовження вступної кампанії термін прийому документів може бути продовжено.

3. Документи для вступу

3.1.Вступники особисто подають заяву про вступ до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації», вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, до якої додають:

 • документ про освіту;
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством України;
 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги для  вступу до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації»  (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

4. Умови прийому

4.1. Прийом до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» проводиться шляхом конкурсного відбору вступників за результатами співбесіди.

4.2. Відбір проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3.Здобувачі освіти Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації», які успішно закінчили другий ступінь професійної (професійно-технічної) освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.

4.4 Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту».

4.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

5. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені регіональним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року      № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники закладу загальної середньої освіти III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники закладу загальної середньої освіти II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України у рік вступу;
 • особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
 • випускники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» за відповідними спеціальностями;
 • особи, які вступають до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформлює протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» за обраною формою здобуття освіти.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії. 

За наказом директора Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» створюється апеляційна комісія.

Апеляційна комісія розглядає заяву та приймає рішення, яке доводиться до відома вступника у терміни визначені чинним законодавством України.

5.5. Державний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» укладає договір із вступником та/або його законним представником на навчання та подальше працевлаштування.

5.6. Державний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» має право укласти договір із вступником та/або його законним представником, з підприємством на навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» здійснюється наказом директора.

5.8. Зарахування до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» на навчання здійснюється за рахунок видатків з бюджету міста Києва та в межах ліцензійних обсягів.

6. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації». На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані.

6.2. Особам, які не зараховані до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення про відрахування.

6.3. Протоколи приймальної комісії зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» здійснюється управлінням закладів  вищої освіти, професійної освіти та прогнозування цільових програм Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Правила прийому до Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації» розглянуто на засіданні педагогічної ради                02 листопада 2021 року (протокол № 2).