Основи технології машинобудування

Молодший бакалавр

Опрацювати матеріал уроків та виконати завдання.

Денна форма навчання БМ2а. Виконати  завдання та надіслати для перевірки на електронну пошту викладача: Хмельницька О.А.  Amankul62@gmail.com

Заочна форма навчання БМ2аз. Виконати  завдання та надіслати для перевірки на електронну пошту викладача: Хмельницька О.А.  Amankul62@gmail.com

денна

Підручник.Тарнець В.М., Безух А.В. «Методологія створення машин»

ГрупаБм2а

Тема 1.Загальні питання створення будівельних машин

Урок 1.Вступ. Мета і задачі дисципліни

Опрацювати стор.6-8

Домашнє завдання:: Створити конспект.Дати відповідь на питання :

 • Яка основна мета предмету?
 • Які задачі ставляться при вивченні предмету?
 • Чим забезпечується роботоздатність машин?

Урок 2.Проблеми створення будівельних машин

Опрацювати стор.9-11

Домашнєзавдання: Створити конспект. Дати відповідь на питання :

 • На чому грунтуються методи прогнозування?
 • Які машини належать до основних об’єктів?
 • Які проблеми створення будівельних машин?

Урок 3.Основні задачі конструювання будівельних машин

Опрацювати стор.21-24

Домашнє завдання:: Створити конспект. Дати відповідь на питання:

 • Що таке конструювання?
 • Які заходи сприяють виконанню етапів конструювання?
 • На що поділяють науково-технічні прогнози?
 • На чому базується дослідний прогноз?
 • Що таке програмне й організаційне прогнозування?

Урок 4.Загальні правила конструювання будівельних машин

Опрацювати стор.26-30

Домашнє завдання:: Створити конспект. Дати відповідь на питання :

 • На чому базуються правила конструювання будівельних машин?
 • Який алгоритм процесів конструювання?
 • Які рішення несуть морфологічні дослідження?
 • Як визначають розрахункові навантаження на елементи?

Урок 5. Основні вимоги до машин при виконанні її конструктивних проробок

Опрацювати стор.12-16

Домашнє завдання:: Створити конспект. Дати відповідь на питання :

Урок 6. Організація- співвиконавці розробки машин

Опрацювати стор.16-18

Домашнє завдання:Створити конспект. Дати відповідь на питання :

 • Хто такий замовник? Які його вимоги?
 • Хто такий розробник? Яка його функція?

Урок 7. Організація- співвиконавці освоєння та експлуатації машин

Опрацювати стор.17-22

Домашнє завдання:Створити конспект. Дати відповідь на питання :

 • Що таке технічна пропозиція?
 • Що таке ескізний проект?
 • Що передбачає технічний проект?
 • Що перевіряють на стадії розробки робочої документації?
 • Коли проводяться приймально-здавальні випробування?

Тема 2. Елементи винахідництва при створенні нових технічних рішень

Урок 8. Загальні положення

Опрацювати стор. 31-34

Домашнє завдання:Створити конспект. Дати відповідь на питання :

 • Коли винахідник може подати заявку на отримання патенту?
 • Що таке патентний орган?
 • Які критерії охороноздатності?
 • Що може бути об’єктами винаходу?

Урок 9. Структура системи правової охорони інтелектуальної власності

Опрацювати стор. 34-34

Домашнє завдання: Створити конспект. Дати відповідь на питання :

 • Що таке патентне відомство?
 • Який орган спрямовує діяльність закладів в Україні?
 • Що таке відносна світова новизна?
 • Що таке локальна новизна?

Урок 10. Склад і зміст заявки на винахід

Опрацювати стор.34-36

Домашнє завдання:Створити конспект. Дати відповідь на питання :

 • Які документи вміщує заявка на винахід?
 • Яких правил потрібно дотримуватися при складанні формули винаходу?
 • Що відображає мета винаходу?
 • Яка суть винаходу?

Урок 11. Патентний пошук. Джерела інформації

Опрацювати стор. 36-38

Домашнє завдання:Створити конспект. Дати відповідь на питання :

 • Що включає в себе науково-технічна документація?
 • На що впливає правильний вибір джерел інформації?
 • Що таке офіційні бюлетні?
 • Що таке реферативна інформація?

Урок 12. Ідентифікація охоронного документу

Опрацюватистор.39-42

Домашнє завдання:Створити конспект. Дати відповідь на питання :

 • Що таке ідентифікація охоронного документа? Яка його послідовність?
 • Що таке код виду документа? Яку він несе інформацію?
 • Які данні,що стосуються заявки на охоронний документ?

Тема 3. Проектно-конструкторська документація

Урок 13. Загальні основи. Основні документи

Опрацювати стор. 45-50

Домашнє завдання:: Створити конспект.Дати відповідь на питання :

 • Які є основні проектно-конструкторські документи?
 • Які існують види та комплектність проектно-конструкторських документів?
 • Що містять в собі технічні умови?
 • Що таке нормоконтроль, та яка його мета?

Урок 14. Система класифікації та кодування промислової продукції

Опрацювати стор.53-56

Домашнє завдання: Створити конспект. Дати відповідь на питання :

 • Як розподіляється система класифікації та кодування відповідно класифікаторам ЄСКД та ЄСТПП?

Урок 15. Загальні провила заповнення штампів

Опрацювати стор.205-207

Домашнє завдання:: Створити конспект. Дати відповідь на питання :

    Де розміщують основний напис?

      Як правильно занести відомості до виконання креслення назву зображеного виробу?

     Що записують у графах?

Урок 16.Загальні правила заповнення специфікацій

Опрацювати стор.208-213

Домашнє завдання:: Створити конспект. Дати відповідь на питання :

 • Що таке специфікація згідно з ГОСТу?
 • З яких розділів складається специфікація?

Урок 17. Заповнення штампу креслення деталі

Опрацюватистор.205-207

Домашнє завдання:: Створити конспект. Дати відповідь на питання :

 • Що відображається в графі 1 штампу креслення?
 • Які позначення вносяться в графи 2,3 штампу креслення?
 • Які дані вносяться в графи 4,5,6,7?

Урок 18. Складання специфікації креслення машини

Опрацювати стор.208-215

Домашнє завдання:Створити конспект. Дати відповідь на питання :

 • Яка послідовність конструкторських документів згідно із ГОСТом 2.102-68?
 • Що вказують в розділах «Складальні одиниці» та «Деталі»?
 • Що записують в розділі «Стандартні вироби»?

Урок 19. Оформлення текстової частини пояснювальної записки

Опрацювати стор.213-214

Домашнє завдання:Створити конспект. Дати відповідь на питання :

 • Які основні правила оформлення пояснювальної записки?
 • Як правильно виконати текстову частину пояснювальної записки?

Тема 4. Моделювання при проєктуванні

Урок 20. Методи моделювання. Перелік моделей

Опрацювати стор. 95-100

Домашнє завдання:: Створити конспект.Дати відповідь на питання :

 • Як проводяться теоретичні та експериментальні дослідження?
 • Які методи моделювання існують?
 • Яка існує класифікація моделей?

Урок 21. Граничні похибки при різноманітних способах вимірювання

Опрацювати стор.157-160

Домашнє завдання: Створити конспект. Дати відповідь на питання :

 • Як оцінити точність вимірювання?
 • За якою формулою визначають точність вимірювання?
 • Як визначити абсолютну похибку?
 • Як визначити справжнє значення вимірювання?

Урок 22. Визначення похибки розмірів деталі машин при використанні різноманітних приладів

Опрацювати стор.160-162

Домашнє завдання:: Створити конспект. Дати відповідь на питання :

 • Які питання розглядають при дослідженні?
 • Що відноситься до сталої величини? Що до змінної?
 • Чим характеризується точність приладів?
 • Які існують методи пошуку функціональних залежностей?

Урок 23.Компонування збірної одиниці машини. Фактори, які враховуються

Опрацювати стор.277-280

Домашнє завдання:: Створити конспект. Дати відповідь на питання :

 • Які основні положення компонування машин?
 • Що передбачає зовнішнє компонування?
 • Які задачі розв’язують під час внутрішнього компонування?
 • Що забезпечує компонування збірної одиниці?

Урок 24. Визначення розмірних ланцюгів збірної одиниці

Опрацювати стор.281-282

Домашнє завдання:: Створити конспект. Дати відповідь на питання :

 • Які фактори враховують під час компонування машин?
 • Як зображуються та позначаютьсч розмірні ланцюги?
 • В якому випадку позначення індексів зростають?

Тема 5. Принципи і методи стандартизації та уніфікації

Урок 25. Загальні положення принципів стандартизації

Опрацювати стор.311-319

Домашнє завдання:Створити конспект. Дати відповідь на питання :

 • Що таке стандартизація, стандарт?
 • Як оцінюється якість машин?
 • На які групи підрозділяють показники якості за характеризуємими властивостями?
 • Які є науково-технічні принципи та методи стандартизації?

Урок 26. Параметричний ряд машин

Опрацювати стор.319-323

Домашнє завдання:Створити конспект. Дати відповідь на питання :

 • Що таке параметр та параметричний ряд?
 • Чим характеризується головний параметр?
 • Що таке градація параметричного ряду?

Урок 27.Топорозміри машин та методика їх встановлення

Опрацювати стор.322-324

Домашнє завдання:: Створити конспект. Дати відповідь на питання

 • Що таке топорозмірний ряд?
 • Що необхідно додержувати при побудові типорозмірного ряду деталей?
 • Як встанавлюють типорозміри машин та забезпечують мінімальні витрати?

Урок 28.Уніфікація в машинобудуванні

Опрацювати стор.324-327

Домашнє завдання:: Створити конспект. Дати відповідь на питання :

 • Що таке уніфікація?
 • Яка основна мета уніфікації та основні напрямки?
 • Які основні етапи робіт передбачені?

Урок 29. Методика реалізації уніфікації

Опрацювати стор.327-329,332

Домашнє завдання:: Створити конспект. Дати відповідь на питання :

 • В чому полягає методика уніфікації?
 • В чому полягає модульний принцип конструювання?

заочна

Підручник.Тарнець В.М., Безух А.В. «Методологія створення машин»

ГрупаБм2аз

Урок 1. Мета і задачі дисципліни. Проблеми створення будівельних машин

Опрацювати стор.6-11

Урок 2.Основні вимоги до машин при виконанні її конструктивних проробок

Опрацювати стор.12-22

Урок 3. Елементи винахідництва при створенні нових технічних рішень 

Опрацювати стор.31-42

Урок 4. Основні документи проектно-конструкторської документації

Опрацювати стор.45-56

Урок 5. Методи моделювання. Перелік моделей

Опрацювати стор.95-100

Урок 6. Граничні похибки при різноманітних способах вимірювання

Опрацювати стор.157-160

Урок 7. Загальні положення принципів стандартизації. Параметричний ряд машин

Опрацювати стор.311-323

Урок 8. Уніфікація в машинобудуванні. Методика реалізації уніфікації.

Опрацювати стор.324-329,332

Перелік тем для виконання  індивідуальних робіт 

(номер завдання відповідає номеру за списком у журналі)

виконані роботи (об`ємом  3-5 друкованих сторінок) надсилати на електронну пошту викладача

(ім`я файлу: номер завдання_бм2аз_прізвище)

 1. Процес створення будівельних машин. Основні проблеми створення
 2. Методи прогнозування при конструюванні будівельних машин
 3. Правила конструювання будівельних машин
 4. Технологічні вимоги до конструювання машин
 5. Організація-співвиконавці розробки машин
 6. Розробка робочої документації
 7. Технічне завдання. Вимоги та обмеження
 8. Організація-співвиконавці освоєння та експлуатації машин
 9. Етапи розробки,послідовність процесу створення машин
 10. Розробка ескізного проекту та технічного проекту
 11. Загальні положення винахідництва
 12. Структура системи правової охорони інтелектуальної власності
 13. Загальні основи проектно-конструкторської документації. Основні документи
 14. Патентний пошук. Джерела інформації
 15. Інформаційний бюлетень в Україні. Реферативна інформація
 16. Мета і суть винаходу
 17. Види та комплектність проектно-конструкторської документації
 18. Система класифікації та кодування промислової продукції
 19. Загальні правила заповнення штампів
 20. Загальні правила заповнення специфікацій
 21. Загальні правила оформлення текстової частини пояснювальної записки
 22. Методи моделювання. Перелік моделей
 23. Граничні похибки при різноманітних способах вимірювання
 24. Методи пошуку функціональних залежностей
 25. Основні положення компонування машин
 26. Задачі зовнішнього та внутрішнього компонування
 27. Загальні положення принципів стандартизації
 28. Роль стандартизації у підвищенні ефективності виробництва та якості продукції
 29. Параметричний ряд машин. Закон утворення ряду
 30. Типорозміри машин та методика їх встановлення
 31. Уніфікація в машинобудуванні. Методика реалізації